Zonneparken

GROOTSCHALIGE ZONNEPARKEN, bent u ook al benaderd?

In de afgelopen maanden heb ik regelmatig berichten ontvangen over agrariërs, die zijn benaderd om een grootschalig zonnepanelenpark op hun gronden te (laten) plaatsen. Het gaat dan om parken van tot 10 of 20 ha of nog meer. Partijen, die hiertoe het initiatief nemen, hebben vaak het woord ¨SUN¨ in de naam. De frequentie van de berichten neemt de laatste 2-3 maanden sterk toe. Het lijkt een beetje op hetgeen eind jaren negentig gebeurde met windturbineparken. Ook toen waren er meerdere projectontwikkelaars, die gronden probeerde vast te leggen voor de realisatie van een windturbinepark. De realisatie is in de praktijk nogal eens tegen gevallen.

 

Vergelijking windturbinepark en grootschalig zonnepark.

De projectontwikkeling van een windturbinepark en een grootschalig zonnepark vertoont vele overeenkomsten. Enkele voorbeelden van overeenkomsten zijn hierna weergegeven.

 

 • Overeenkomsten met grondeigenaren als voorloper op de notariële akte van recht van opstal.
 • Planologische traject
 • Onderhandelingen met leveranciers over de levering van de zonnepanelen en het onderhoudscontract.
 • De financiering en de hoogte van het eigen vermogen
 • De subsidieregeling SDE+
 • De netinpassing op het openbare net
 • De verkoop van de geproduceerde

 

Belangrijk voordeel ten opzicht van een windturbinepark voor grootschalige zonneparken is het planologische traject. Een aantal belangrijke belemmeringen bij windenergieprojecten zoals geluidsaspecten, slagschaduw en vogels en vleermuizen spelen bij grootschalige zonneparken veel minder of geen rol. Daar staat tegenover dat er veel meer subsidie per geproduceerde kWh nodig is voor aanvragen met zonnepanelen. Wanneer het totale beschikbare budget onvoldoende is, vallen de aanvragen voor zonnepanelen veelal mee als eerste af. Bij de SDE+ regeling worden aanvragen in volgorde van de laagste subsidiebehoefte goedgekeurd. In de najaarsronde van de SDE+ 2017 hadden per 7 maart 2018 van de totaal 879 afgewezen/ ingetrokken aanvragen er 829 betrekking op Zon-PV. Daar staat tegenover dat van het totaal aantal aanvragen ZON-PV van 5456 er 2993 een positieve beschikking hebben ontvangen. Er zijn op de aangegeven datum nog 1634 Zon-PV in behandeling (bron RvO).

 

Zelf investeren of een overeenkomst aangaan met een derde partij?

Indien u overweegt om op uw bedrijf een grootschalig zonnepark te realiseren is een belangrijke vraag of u zelf, al dan niet in een samenwerkingsverband, wenst te investeren of dat u uw grond ter beschikking stelt aan een andere partij/projectontwikkelaar. Een andere mogelijkheid is om gronden te verkopen. Specifieke bedrijfsomstandigheden kunnen uw keuze mede bepalen. Een aantal aspecten, die een rol spelen (in willekeurige volgorde).

 • Heeft u wel of geen bedrijfsopvolger of heeft u het bedrijf in de afgelopen jaren overgenomen.
 • Is het mogelijk om een gedeelte van de bedrijfsoppervlakte voor een langere periode te onttrekken aan de bedrijfsvoering.
 • Welke gevolgen zijn er voor productierechten, bedrijfstoeslagen d.
 • Past het investeren in een grootschalig zonnepark in uw investeringsbeleid.
 • Heeft u voldoende eigen vermogen beschikbaar. Er moet rekening mee worden gehouden dat, bij een financiering via een bank, ca. 15-20% van de totale financiering aan eigen vermogen dient te worden ingebracht.
 • Zijn er nog andere gebruiksmogelijkheden voor de gronden, dan alleen het plaatsen van zonnepanelen.
 • Waar is uw bedrijf gesitueerd t.o.v. de locatie waar de aansluiting op het openbare net dient plaats te vinden. Deze investering is een belangrijk onderdeel van de totale investering.
 • Hoeveel risico wenst u te nemen m.b.t. voorbereidingskosten en de leges e.d.

 

Overeenkomst met een derde partij/ projectontwikkelaar.

U kunt ook met een projectontwikkelaar/energiemaatschappij e.d. (verder in dit artikel aangegeven als projectontwikkelaar) in zee gaan. U stelt u gronden dan voor een langere periode ter beschikking. Meestal vindt dit plaats via een notariële akte van recht van opstal. Voor het ter beschikking stellen krijgt u een vergoeding per ha per jaar. De vergoedingen, die momenteel worden geboden liggen hoger dan een gemiddeld akkerbouwsaldo.
Voorafgaand aan de notariële akte zal de projectontwikkelaar een overeenkomst met u willen aangaan zodat deze de zekerheid heeft om over de grond te kunnen beschikken bij de realisatie van het project. Allerlei benamingen komen een dergelijke overeenkomst voor.
Ondergetekende gebruikt voor de ontwikkelingen van windenergieprojecten een dergelijke overeenkomst. Deze is gebaseerd op een ervaring van meer dan 20 jaar. In de loop der jaren is deze overeenkomst aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en wetgeving. Vele juristen, veelal van accountantskantoren, hebben deze al beoordeeld. Meerdere notarissen gebruiken deze overeenkomst voor hun notariële akte. Bij de financiering van het project is een van de voorwaarden van banken dat zij hun instemming kunnen geven aan de notariële akte van recht van opstal. Kortom een goede overeenkomst tussen grondeigenaar en projectontwikkelaar vormt de basis voor een goed vervolg in de latere procedure.
De overeenkomst van een grootschalig zonnepark is in grote mate gelijk aan de overeenkomst voor windenergieparken.

 

Vakinhoudelijke aspecten.

In dit artikel wordt niet ingegaan op een aantal ¨vakinhoudelijke¨ aspecten. Te denken valt aan de volgende onderwerpen.

 • Aantal panelen per
 • Moeten de panelen gericht worden op het zuiden of het oosten/westen.
 • Provinciaal en gemeentelijk
 • Planologische zaken
 • Landschappelijke inpassing
 • SDE+ regeling
 • Verkoop geproduceerde
 • Fiscale

In een volgend artikel zal op een aantal van deze punten worden ingegaan.

Wenst u een overeenkomst te laten beoordelen of zelf te investeren/ een project op te zetten, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

<

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel