Zonnepanelen, grootverbruikers en de SDE+ 2014 regeling

Is 2014 een jaar voor grootverbruikers om zonnepanelen te plaatsen?

Inleiding
In de afgelopen jaren hebben een relatief groot aantal agrarische bedrijven zonnepanelen geplaatst. In de meeste situaties had dit betrekking op bedrijven, die als klein verbruiker worden aangemerkt. U bent klein verbruiker als u aansluitwaarde gelijk of kleiner is dan 3*80A. Het voordeel van kleinverbruikers is dat zij kunnen salderen, maar zij komen niet in aanmerking voor de SDE+ 2014 regeling. Salderen wil zeggen dat zij de meer productie in een bepaalde periode kunnen verrekenen met het meer verbruik in een andere periode.
Grootverbruikers, (aansluitwaarde groter dan 3*80A) daarentegen kunnen niet salderen maar, komen wel in aanmerking voor de SDE+2014 regeling.

SDE+2014 regeling, het aantal aanvragen en het budget.
In 2014 is er een totaal bedrag van 3.5 miljard euro beschikbaar om de productie van duurzame energie te stimuleren. Alle vormen van duurzame energie, bv ook vergistingsprojecten en groen gas, maar dus ook ZON PV komen in aanmerking. Hierbij geldt het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Daarbij geldt tevens dat er verschillende periodes zijn van aanvragen, waarbij de subsidie steeds hoger wordt. Het risico bestaat echter dat het beschikbare budget is uitgeput. In de afgelopen 2-3 jaar was het beschikbare budget meestal maar net voldoende voor alle aanvragen. Het is de vraag of in  2014 het beschikbare budget volledig wordt benut. Dit blijkt ook uit tabel 1, waarin het aantal aanvragen en het aangevraagde budget tot een bepaalde datum is opgenomen.

Tabel 1. Het totaal aantal aanvragen, het aantal aanvragen van ZON PV, het totaal aangevraagde budget en het aangevraagde budget voor ZON PV in miljoen euro voor verschillende data in 2014.

tabel 1

 

Uit de tabel blijkt dat er per 19 juni en daarna per 3 juli een sterke toename heeft plaats gevonden dan het aantal aanvragen en het totaal aangevraagde budget. De oorzaak ligt in het feit dat voor meerdere categorieën, bv windenergie, per 16 juni de 3de fase is open gesteld. Na 3 juli is het aantal aanvragen nog maar beperkt toegenomen. Voor ZON PV is er een meer geleidelijke toename per datum. De sterkste toename heeft plaats gevonden na 28 augustus. Dit had vooral betrekking op hernieuwbare warmte. Ook voor ZON PV steeg het aantal aanvragen sterk. Het open gaan van de 4de fase lag hier zeker aan ten grondslag (zie tabel 2).
Uit de tabel blijkt eveneens dat het aangevraagde budget per 11 september 1.506 miljoen was van de beschikbare 3,5 miljard. Hiermede is bijna de helft aangevraagd.

De subsidie voor ZON PV in 2014.

Zoals al aangegeven zijn er verschillende fasen waarop de aanvraag kan worden ingediend. De subsidie wordt bij elke latere fase hoger. In tabel 2 is het basisbedrag voor ZON PV per fase weergegeven. Als fases gaan in om 17.00 uur op de aangegeven datum.

Tabel 2. Basisbedrag per fase in € per kWh voor ZON PV.

tabel 2

 

 

Het basisbedrag moet met het correctiebedrag worden verminderd. Voor ZON PV is dit voor 2014 voorlopig vastgesteld op € 0,054 per kWh. Dit betekent dat in fase 6 er een subsidie wordt verkregen van 14,7-5,4 = 9,3 ct. per KWh. De vergoeding geldt voor een productie van maximaal 1000 vollast uren. Dit komt ongeveer overeen met de jaarproductie. De subsidie wordt voor 15 jaar verstrekt. Naast de subsidie bespaart u ook de stroomkosten en de energiebelasting. Dit zorgt al snel voor een rendabele investering.

Productie en verbruik.
Belangrijk is dat u de productie van uw panelen, en dus ook het aantal panelen, zo goed mogelijk afstemt op uw verbruikspatroon. Indien u in een bepaalde periode meer produceert dan u verbruik, dan dient u hierover afspraken te maken met u leverancier over de vergoeding voor deze productie. Vaak dienen er ook aanpassingen in de meterkast plaats te vinden.

Meer informatie.
In het kader van dit artikel is het niet mogelijk om alle aspecten, die van belang zijn bij het plaatsen van zonnepanelen en de SDE+ 2014 regeling, bv het aanvragen, te behandelen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Het gemakkelijkste is om te zoeken via ¨SDE+ 2014¨.

Samenvatting.
Voor grootverbruikers, aansluitwaarde groter dan 3*80A, kan 2014 een interessant jaar zijn om te investeren in zonnepanelen. Grootverbruikers komen in aanmerking voor de SDE+ 2014 regeling. Het is de vraag of het budget in 2014 volledig wordt benut. Hierdoor kan het mogelijk zijn om aanvragen in te dienen in de laatste (6de) fase, waarin het subsidiebedrag het hoogste is. Het basisbedrag is 14,7 ct. per kWh en  9,3 ct. subsidie per kWh op basis van het voorlopige correctiebedrag. Op deze website wordt om de 2 weken dat actuele stand van het aantal aanvragen weergegeven. U kunt dan beoordelen of u eventueel in fase 5 al een aanvraag indient of het risico wenst te nemen om tot de laatste fase te wachten.

Jan Withagen
Adviseur Duurzame Energie.
Tel : 0032-477905480

Deel dit artikel