Tracé Zuid-West

Minister maakt voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

Het voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV Oost

Het voorgenomen tracé loopt vanaf Rilland via Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf naar Standdaarbuiten en vervolgens via Zevenbergschenhoek en Hooge Zwaluwe naar Geertruidenberg. Hierna loopt het tracé richting ‘s-Gravenmoer en via Huis ter Heide naar het nieuw aan te leggen 380 kV-station op de locatie De Spinder bij Tilburg. Vanwege verschillende knelpunten bij Woensdrecht (Natura 2000, nabijheid buisleidingenstraat en effecten op het landschap) gaat het tracé circa zeven kilometer ondergronds.

Het gelopen proces

In 2015 heeft de regio de gelegenheid gekregen om alternatieven voor de nieuwe 380 kV-verbinding aan te dragen. TenneT heeft deze alternatieven vervolgens in samenwerking met de indieners verder uitgewerkt. Dit proces heeft geleid tot vier tracés (rood, geel, blauw en paars) met verschillende varianten die door TenneT zijn onderzocht op effecten op milieu, kosten en nettechniek. Deze effecten zijn vastgelegd in de zogenaamde Integrale Effectenanalyse. Op 1 juni hebben de samenwerkende overheden van West- en Midden-Brabant hun advies uit gebracht, waarin zij unaniem pleiten voor een tracé in het noorden van het zoekgebied.

Toelichting voorgenomen tracé

Het voorgenomen tracé komt overeen met het adviestracé van de samenwerkende overheden, waar breed bestuurlijk draagvlak voor is. Dit tracé veroorzaakt zo min mogelijk nieuwe doorsnijdingen van het landschap. Het bundelt over de gehele lengte met de bestaande 380 kV-verbinding en/of andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft. Het voorgenomen tracé scoort ten opzichte van sommige andere tracés minder goed op (nieuwe) gevoelige bestemmingen (woningen, scholen en crèches binnen de magneetveldzone van de nieuwe verbinding). Maar het scoort wel goed op vrij te spelen (bestaande) gevoelige bestemmingen omdat een bestaande 150 kV-verbinding wordt afgebroken. Qua kosten en effecten op natuur scoort dit tracé gemiddeld ten opzichte van de andere tracés.

Beschrijving voorgenomen tracé

tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

Vanaf het 380 kV-hoogspanningsstation Rilland kruist het voorgenomen tracé het Schelde-Rijnkanaal. Na de kruising met het Schelde-Rijnkanaal volgt het tracé tot aan het knooppunt A4/A58 de ligging van de bestaande 150 kV-verbinding. Vanwege een landschappelijk knelpunt wordt de verbinding vanaf het knooppunt A4/A58 ondergronds gebracht. Tussen het knooppunt A4/A58 en het 150 kV-station Woensdrecht ligt het tracé ondergronds aan de westzijde van de buisleidingenstrook. Het ondergrondse tracé loopt langs de rand van het landgoed Mattemburgh en het Natura2000-gebied Markiezaatsmeer. Ten noord-oosten van het 150 kV-station Woensdrecht kruist het tracé de A4/A58 waarna deze aan de oostzijde hiervan weer bovengronds worden gebracht.

tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

Daarna volgt het tracé de ligging van de bestaande 150 kV-verbinding, waarbij het Natura 2000-gebied de Brabantse Wal wordt doorkruist. Nabij Roosendaal ligt het tracé iets verder van de bestaande 150 kV-verbinding af vanwege de aanwezigheid van een kassengebied en een aantal windturbines.

tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

De 150 kV-verbinding tussen Rilland en Roosendaal-Borchwerf wordt in zijn geheel verwijderd. De 150 kV-stations Rilland, Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf worden aangesloten door middel van ondergrondse kabelverbindingen tussen de nieuwe verbinding en de hoogspanningsstations.

Het voorgenomen tracé loopt na de kruising van de Roosendaalse Vliet ten zuiden van de bestaande 380 kV-verbinding. Vervolgens loopt het tracé ten noorden van bedrijventerrein Borchwerf richting de A17 om hierna parallel aan de westzijde van de A17 richting het noorden af te buigen. Ten westen van Oud-Gastel moet de bestaande 380 kV-verbinding gedeeltelijk worden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. Vanwege de aanwezigheid van een betonmortelcentrale met hoge kraan aan de Mark maakt dit tracé een hoek. De nieuwe verbinding loopt op het tracé van de bestaande 380 kV-verbinding.

tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

Ter hoogte van Standdaarbuiten buigt het tracé af richting het oosten. Het tracé loopt hier tussen de bestaande 380 kV-verbinding en de A17. Ten westen van Zevenbergen kruist het tracé  de A17 en loopt vervolgens ten zuiden van de bestaande 380 kV-verbinding tot aan Geertruidenberg.

tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

Bij Zevenbergschenhoek wordt de A16 gekruist. Ter hoogte van Hooge Zwaluwe wordt een gedeelte van de bestaande 380 kV-verbinding iets naar het noorden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. De nieuwe verbinding wordt hier op de plek van de bestaande verbinding gebouwd.

tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

De 150 kV-verbinding tussen Roosendaal en Geertruidenberg wordt bijna helemaal verwijderd en ter hoogte van Oud-Gastel in de nieuwe masten gehangen. Hiermee wordt ook het deel dat door de woonkern van Hooge-Zwaluwe loopt, afgebroken.
Door middel van een ondergrondse kabelverbinding wordt de nieuwe verbinding verbonden met de bestaande 150 kV-verbinding. De 150 kV-stations Moerdijk en Geertruidenberg worden aangesloten door middel van ondergrondse kabelverbindingen tussen de nieuwe verbinding en de hoogspanningsstations.

tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

Het voorgenomen tracé buigt ter hoogte van Geertruidenberg af richting het zuiden. Het tracé kruist daarbij de Amertak en de Donge. De bestaande 150 kV-verbinding richting Breda wordt hier een over een korte lengte ondergronds gebracht om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. Het tracé loopt hierna parallel aan de bestaande 380 kV-verbinding richting Tilburg. De A59 en A27 worden hierbij gekruist.

tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

Ter hoogte van De Moer wordt de bestaande 380kV-verbinding verplaatst richting het noordoosten. De bestaande 380 kV-verbinding ten westen van De Moer wordt hierbij verwijderd. De nieuwe verbinding loopt vervolgens parallel aan deze verplaatste verbinding door landgoed Huis ter Heide richting Tilburg.

De 150 kV-verbinding tussen Geertruidenberg en Tilburg-West wordt in zijn geheel verwijderd. De 150 kV-stations Geertruidenberg, Oosteind en Tilburg-West worden aangesloten door middel van ondergrondse kabelverbindingen tussen de nieuwe verbinding en de hoogspanningsstations.

Het voorgenomen tracé eindigt op het nieuw te bouwen 380 kV-hoogspanningsstation in het noorden van Tilburg op de locatie de Spinder.

Wat is de planning?

De tracering van de alternatieven is einde 2016 gereed waarna er een aantal integrale alternatieven beschikbaar zijn voor het doorlopen van de m.e.r. procedure. Hierin worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven inzichtelijk gemaakt. Belangrijke thema’s voor het bepalen van de milieueffecten zijn leefomgeving, ecologie, landschap, archeologie, bodem/water en ruimtegebruik. Uit de m.e.r.-procedure volgt een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). De alternatieven worden aanvullend beoordeeld op technische en kostenaspecten. Na deze toetsing volgt het voorgenomen voorkeursalternatief (VVKA), waar de ministers in juni 2017 een besluit over nemen. Aan de hand van dit voorkeursalternatief wordt het inpassingsplan opgesteld. Hierop kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Het uiteindelijke besluit voor het definitieve tracé volgt daarna.

Hieronder is een voorlopige planning weergegeven. Deze zal in de loop van het proces steeds specifieker worden, zodat ruim van te voren duidelijk is wanneer bijvoorbeeld inspraak op de verschillende onderdelen mogelijk is.

tracé Zuid-West 380 kV Oost bekend

Eind 2016

Overzichtskaart van de tracé-alternatieven en varianten (met uitgewerkte knelpunten)

Eerste helft 2017

Integrale effectenanalyse met toelichting inclusief meest milieu vriendelijk alternatief (MMA)

Juni 2017

Voorgenomen Voorkeursalternatief (VVKA)

2017 – 2021

Rijkscoördinatieregeling-procedure met inpassingsplan en vergunningen en definitief besluit

Begin 2022

Start bouw

Wat is de procedure?

Om tot een nieuwe hoogspanningsverbinding te komen is er een proces nodig dat stap voor stap doorlopen wordt. Het realiseren van een 380 kV hoogspanningsverbinding is een project van nationaal belang. Op energieinfrastructuurprojecten van nationaal belang is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om de procedure te versnellen en te stroomlijnen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming en van de mogelijkheden voor inwoners en betrokkenen om hierover hun mening te kunnen geven.

Hans Mieras, Juridische zaken, 06 839 40 500
Hans.mieras@kpnmail.nl

Elly Brouwer, Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied, 06 1700 52 41, Elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel