Tozo-regeling

Op hoeveel Tozo heb ik recht? Wat als mijn inkomen wijzigt?

Wanneer uw gezinsinkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is gekomen, kunt u een aanvulling van dit inkomen aanvragen bij de gemeente via de Tozo-regeling.  De uitkering levensonderhoud kan aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 februari 2021, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021.

De Tozo regeling vult het netto-gezinsinkomen van een ondernemer aan tot het sociaal minimum. Ook het inkomen van de partner telt hierbij mee. Het sociaal minimum voor een echtpaar/gezin is per 1-1-2021 € 1.503 (voor alleenstaande € 1.052). De Tozo-uitkering wordt op voorschotbasis verstrekt.

Hoe bepaalt u uw netto-inkomen?
Voor de aanvraag van de Tozo moet u echter uw netto-inkomen per maand weten. Hoe bepaalt u dat?

  • Bepaal uw omzet per maand
  • U kunt dit best vanuit uw BTW-administratie doen over de betrokken periode.

  • Bepaal de bedrijfskosten per maand. Ook deze kunt u uit uw BTW-administratie halen.
  • Kosten die u slechts enkele malen per jaar maakt (onderhoud bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratiekosten, etc). mogen naar rato meetellen als kosten per maand. Raadpleeg hiervoor uw boekhouding van het afgelopen jaar.

  • Omzet minus bedrijfskosten zijn de winst van die maand.
  • Bedragen van omzet en kosten worden exclusief BTW gerekend

  • Van de winst mag u 18% afhalen vanwege nog te betalen belastingen.

Bij de Tozo-regeling wordt het recht en de hoogte op de uitkering per maand vastgesteld. Dat betekent ook dat inkomsten moeten worden toegerekend aan de betreffende maand. Inkomen dat u in februari hebt ontvangen voor de verkoop van producten in januari, moet u aan januari toerekenen. Hetzelfde geldt uiteraard voor de betaling van kosten. Het gaat in deze regeling dus nadrukkelijk niet om een jaarinkomen, maar om uw netto-inkomen per maand.

Wanneer u vennoot bent in een vof of cv dan kan aan de hand van de winstverdeling zoals die is afgesproken een verdeling van de winst over de vennoten worden gemaakt.
Ook een DGA van een BV kan in aanmerking komen voor een Tozo-uitkering. Om het netto-inkomen te berekenen zijn afzonderlijke rekenregels opgesteld.

Wijzigingen tijdig doorgeven aan de gemeente! Te veel ontvangen Tozo wordt teruggevorderd.

Bij de aanvraag van de Tozo-uitkering hebt u uw geschatte netto-inkomen per maand aan de gemeente opgegeven, aan de hand waarvan de gemeente u een Tozo-uitkering op voorschotbasis heeft toegekend (mits u uiteraard aan de voorwaarden voldeed). Iedere wijziging die van belang is voor de uitkering moet u doorgeven aan de gemeente. Wijzigt het inkomen dat u opgegeven hebt aan de gemeente? Geef dit dan direct door zodat de hoogte van uw Tozo-uitkering aangepast kan worden. Hiervoor kunt u het wijzigingsformulier gebruiken. Is uw inkomen hoger dan het inkomen waarop de Tozo is berekend? Dan moet u een bedrag terugbetalen. Als het inkomen lager is, dan krijgt u een nabetaling.

 

Voor vragen over de Tozo-regeling kunt u contact opnemen met Margreet van Drimmelen (info@vandrimmelenadvies.nl)

Deel dit artikel