Subsidieregeling duurzame energie in 2015

Vanaf 31 maart is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen in het kader van de SDE+2015 regeling. Ook in 2015 is een bedrag van 3,5 miljard euro beschikbaar voor de stimulering van duurzame energie. Hiermee is het bedrag gelijk gebleven aan 2014. In dat jaar was er echter een overschrijding van het budget van meer dan 1,5 miljard, voornamelijk door het groot aantal aanvragen voor subsidie voor zonnepanelen in de laatste fase.
In de regeling van 2015 zijn er verschillende wijzigingen door minister Kamp doorgevoerd t.o.v. de regeling in 2014. Het totale budget is beschikbaar voor alle vormen van duurzame energie. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dit artikel blijft beperkt tot de regeling voor windenergie en zonnepanelen.

AANVRAAGPERIODEN.
Waren er in 2014 nog 6 fasen voor het indienen van aanvragen, dit jaar heeft de minister 9 fases vast gesteld. In tabel 1 zijn deze 9 fase opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de periode in 2014 vermeld. Uit het overzicht dat er met name in de eerste maanden extra aanvraagperiode zijn bij gekomen. Doel in een verfijning in de aanvragen, waarbij er zoveel mogelijk duurzame energie wordt gerealiseerd tegen zo weinig mogelijk subsidie. Voor alle data in tabel 1 geldt in 2015 dat de aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 17.00 uur, behalve op 31 maart, dan geldt 09.00 uur.
Tabel 1. Aanvraagperiode in 2014 en 2015

tabel 1

 

ZON PV.
In de regeling is niet zoveel gewijzigd. U kunt alleen een aanvraag indienen als u ¨grootverbruiker¨ bent. U bent grootverbruiker als u aansluiting op het openbare net groter is dan 3 x 80 Ampere. De installatie die u plaatst moet groter zijn dan 15 kWp. In tabel 2 is per fase het basis bedrag opgenomen. Voor Zon PV geldt een voorlopig correctiebedrag van 4,5 ct./kWh. Bij ZON PV wordt altijd uitgegaan van een productie van 1000 Vollasturen.

WINDENERGIE.
Bij windenergie zijn enkele belangrijke wijzigingen door gevoerd. Een hiervan is de winddifferentiatie naar gemeente. Dit betekent dat bij een hogere windsnelheid er minder subsidie wordt verstrekt. In bijlage 1 is een kaartje met de indeling in de gebieden.

Hierbij is Nederland ingedeeld in 4 gebied nl gebieden met een gemiddelde windsnelheid van:
– > = 8,0 m/s
– >= 7,5 en < 8,0 m/s
– >= 7,0 en <7,5 m/s
–  < 7,0 m/s.

Bij deze verschillende windsnelheden horen, verschillen de basisbedragen. Zie hiervoor tabel 2. De basis voor de vaststelling van de subsidie is een windrapport. Op basis hiervan wordt het aantal vollasturen bepaald, gebaseerd op een netto P-50 berekening. Het correctiebedrag voor wind op land is 3,9 ct./kWh.

Indien er sprake is van een 1 op 1 vervanging van het windturbinepark, dan zijn de vergoedingen lager omdat er een aantal investeringen, bv civiele werken, niet dienen plaats te vinden. Er zijn een aantal criteria bepaald of er sprake is van een 1 op 1 vervanging, echter 100% duidelijkheid geven deze niet. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de verlaging van de subsidie groter is dan de verlaging van de investeringen, hetgeen het rendement nadelig beïnvloed.

Tabel 2. Basisbedragen voor de SDE+2015 voor wind op land en Zon PV (>= 15 kWp) per fase in €/kWh.
tabel 2

Voor andere vormen van duurzame energie gelden andere bedragen, welke niet in deze tabel zijn opgenomen.

De windfactor voor wind vervalt en banking komt in de plaats. Banking wil zeggen dat een mindere productie in het ene jaar gecompenseerd mag worden in een jaar met meer productie. De windfactor wil zeggen dat het maximale aantal vollasturen met een factor 1,25 werd verlaagd en de subsidie met een factor 1,25 werd verhoogd, deze was t/m 2014 van toepassing maar komt dus te vervallen.

BEREKENINGEN.
Op basis van bovenstaande is het mogelijk om de subsidie uit te rekenen. Als er ook offertes of prijsindicaties zijn van de investeringen, dan is het mogelijk om rendementsberekeningen op te stellen. Ondergetekende is graag bereid om hierbij ondersteuning te verlenen. Dit geldt ook voor vragen over de regeling in het algemeen.

J.A.M. Withagen
specialist duurzame energie.
0032-477905480
jan.withagenpena.com

 

Bijlage 1. Kaart met windsnelheden per gemeente.

landkaart

 

Deel dit artikel