Stikstofdepositie op N2000 gebieden

Stikstofdepositie op N2000 gebieden; actualisatie Aerius rekenmodel

Er is veel te doen, veel discussie en nog veel aan verandering te verwachten op het gebied van het   stikstofbeleid in Nederland. Na de uitspraak van de Raad van State over de PAS is er weinig ruimte voor ontwikkeling. Vergunningverlening is zeer beperkt mogelijk op basis van extern salderen. Intern salderen kan ontwikkelingsruimte opleveren. Het belang om te beschikken over een actuele vergunning voor de Wet Natuurbescherming is groot.  

Ondanks alle kritiek en beperkingen hebben we hiervoor vooralsnog te werken met het rekenmodel Aerius. Ik wil u graag informeren over de aanstaande actualisatie.

 

Actualisatie AERIUS 13 januari 2022

Het rekeninstrument AERIUS Calculator, dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen voor toestemmingverlening, wordt op 13 januari 2022 geactualiseerd. AERIUS wordt jaarlijks door het RIVM geactualiseerd om actuele inzichten en gegevens in het rekeninstrument op te nemen.

Gegevens over en inzichten in bijvoorbeeld emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden en rekenmodellen ontwikkelen zich voortdurend. Elk jaar vindt een actualisatie plaats van AERIUS Calculator om ervoor te zorgen dat bij toestemmingsverlening wordt uitgegaan van actuele gegevens. Voor deze actualisatie gebruikt het RIVM gegevens over emissies en deposities, maar ook data van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO en de Universiteit Wageningen (WUR). De natuurgegevens worden beschikbaar gesteld door de ministeries en provincies.

 

Maximale rekenafstand van 25 km

Het kabinet heeft deze zomer besloten om bij het berekenen van stikstofneerslag voor toestemmingverlening een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle typen emissiebronnen te hanteren. Daarbij zijn technisch modelmatige argumenten betrokken die volgen uit de onderzoeken die door het RIVM en TNO zijn uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van LNV en in reactie op het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Deze maximale rekenafstand wordt in de nieuwe versie van AERIUS Calculator verwerkt.

 

Gevolgen voor vergunningverlening

Om de actualisatie mogelijk te maken zijn alle AERIUS-producten niet beschikbaar op 12 januari. Na de actualisatie zal voor initiatiefnemers de uitkomst van de berekeningen met AERIUS Calculator 2021 (de versie na actualisatie) naar verwachting anders zijn dan bij doorrekenen met de AERIUS Calculator 2020. Gezien de doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit, zullen aanvragen die nu worden ingediend waarschijnlijk pas na de wijziging van AERIUS een definitief besluit ontvangen. Voor nieuwe aanvragen kan het daarom verstandig zijn om op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten.

 

Elly Brouwer

Elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel