Stikstof maart 2020; Wijziging Regeling Natuurbescherming

Op 23 maart is er een wijziging van de Regeling Natuurbescherming (spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur) gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit is ook voor de agrarische sector wel van belang en wel om de volgende redenen.

 • Er wordt in de regeling een register opgenomen voor de depositieruimte;
 • Depositieruimte wordt in het register opgenomen die ontstaat door de vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van de bronmaatregelen
 • De minister neemt ten hoogste 70% van de vermindering van stikstofdepositie als depositie- ruimte in het register op;
 • Bronmaatregelen zijn:
  • de snelheidsverlaging voor de rijkswegen;
  • regels over:
   • de samenstelling van diervoeders of andere stoffen die zijn bedoeld voor het voederen van dieren; of
   • het maximumgehalte aan bepaalde stoffen in dierlijke producten; of
   • de onomkeerbare sluiting van een varkenshouderijlocatie op grond Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

De bronmaatregelen kunnen niet eerder gebruikt worden voor de berekening van de depositieruimte dan wanneer hierover een besluit in werking is getreden en stikstofdepositie met zekerheid en nauwkeurigheid kan worden vastgesteld.

De projecten waarvoor een beroep kan worden gedaan op het systeem zijn woningbouw en infrastructuur.

Mede door bronmaatregelen in de veehouderij zou er op deze manier depositieruimte ontstaan voor woningbouw en infrastructuur.

In de toelichting van de regeling staat vermeld:

Bij de inwerkingtreding van de onderhavige regeling zal in het stikstofregistratiesysteem uitsluitend de depositieruimte zijn opgenomen die wordt gecreëerd door de maatregel van de snelheidsverlaging.

De effecten van de overige maatregelen moeten zich immers nog voordoen en worden nog (ecologisch) beoordeeld.

De regeling voorziet er op deze manier in dat vermindering van stikstofdepositie door de veehouderij gebruikt kan worden voor woningbouw en tracébesluiten.  Daarbij wordt opgemerkt dat dat nu nog niet direct zal gebeuren.

Verder staat opgenomen in de toelichting:

Het systeem is overigens als faciliteit bedoeld: er hoeft geen beroep op het stikstofregistratiesysteem te worden gedaan ten behoeve van vergunningverlening of een tracébesluit. Ook zonder een beroep te doen op het stikstofregistratiesysteem kunnen bouwactiviteiten worden gerealiseerd, net als dat voor alle andersoortige projecten het geval is. Dat kan als door interne of externe saldering wordt verzekerd dat het project niet leidt tot een toename van de stikstofbelasting van daarvoor gevoelige habitattypen of leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden, of als onderbouwd wordt dat de toename die het project veroorzaakt, met zekerheid niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied.

Als het zo wordt geformuleerd dan zou dat betekenen dat er niet (alleen) wordt gekozen voor de eerder aangekondigde gebiedsaanpak bij het extern salderen. Tegelijkertijd lijkt er dan onbeperkt ruimte om  depositieruimte te salderen tussen sectoren.

Nadere besluitvorming vindt nog plaats over de structurele aanpak om de stikstofdepositie verder terug te dringen en het natuurherstel te intensiveren. Voor de vermindering van de stikstofdepositie stelt het kabinet een streefwaarde vast voor het jaar 2030. Verder neemt het kabinet maatregelen in de landbouwsector en in andere sectoren. Samen met provincies werkt de rijksoverheid aan een gebiedsgerichte aanpak. Het gaat tot dusverre onder meer om:

 • gerichte opkoop van veehouderijen: het Rijk stelt hier 350 miljoen euro voor beschikbaar, waarvan reeds 100 miljoen euro vanuit het klimaatakkoord was gereserveerd;
 • een warme sanering van de varkenshouderij: het Rijk stelde hier eerder al 180 miljoen euro voor beschikbaar en heeft toegezegd dit bedrag verder aan te vullen om alle bedrijven die aan de criteria voldoen in de regeling mee te nemen;
 • innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen: het Rijk stelt hier 172 miljoen euro voor beschikbaar;
 • een omschakelfonds voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw;
 • extensivering van veehouderijbedrijven rondom natuurgebieden;
 • persoonlijke hulp aan boeren om op hun bedrijf stikstofreducerende maatregelen te nemen en/of te begeleiden naar de diverse innovatie- en uitkoopregelingen.

Daarnaast is in het Klimaatakkoord 100 miljoen euro gereserveerd voor de veenweideaanpak. Deze middelen dragen bij aan vermindering van de stikstofproblematiek. De brief van 19 februari 2020 geeft ook inzicht in de besteding van de 250 miljoen euro uit de begrotingsreserve voor een eerste aanvullend pakket natuurmaatregelen.

Bij de kamerbrief van 7 februari heeft het ministerie een lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd, die kunt u hier downloaden. Daarin werd m.i. toch een andere lijn weergegeven. Al met al roept bovenstaande wijziging in de regeling natuurbescherming erg veel vragen op. Er is nog veel te doen en we moeten met z’n allen alert blijven en bezien hoe we het kunnen bijsturen.

Elly Brouwer, 
Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied, 
06 1700 52 41, 
Elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel