Stikstof – januari 2020

In het stikstofdossier is en blijft er voorlopig nog veel onduidelijk. Wel zijn er een paar ontwikkelingen die op dit moment goed zijn om te vermelden.

PAS melding
In het kader van het PAS kwam een aantal activiteiten in aanmerking voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht en kon worden volstaan met een melding. Dit gold voor activiteiten waarvan de uitstoot de toenmalige grenswaarde van maximaal 1 mol/hectare per jaar niet overschreed. Met de uitspraak van de Afdeling op 29 mei jl. was deze werkwijze niet langer toegestaan.
Om de zogenoemde ‘Pas-melders’ duidelijkheid te bieden, zullen al deze meldingen door de overheid gelegaliseerd worden. In de gebiedsaanpakken wordt komend jaar een passende beoordeling voor de te legaliseren meldingen meegenomen. Indien nodig treffen Rijk en provincies maatregelen op gebiedsniveau. Tot die tijd zal het Rijk in haar rol als bevoegd gezag niet actief handhaven op deze meldingen en de provincies vragen dit ook niet te doen.

Aerius
Er is een nieuwe versie van Aerius Calculator beschikbaar.

In AERIUS Calculator 2019A is het toepassingsbereik uitgebreid door het mogelijk te maken om de invloed van gebouwen en uittreedsnelheid mee te nemen in de berekening. Daarnaast is het importeren van grote bestanden in Calculator en de Scenario utils verbeterd.
Hiermee is het weer mogelijk bruikbare berekeningen te maken voor bedrijven waar gebruik wordt gemaakt van verticale ventilatie.

Drempelwaarde
Een drempelwaarde is een systematiek om ruimte voor ontwikkelingen mogelijk te maken. Een nieuwe activiteit met (geringe) stikstofdepositie heeft dan geen natuurvergunning nodig, mits die depositie onder de drempelwaarde blijft.
Het kabinet kiest, na advies van de Raad van State, wel voor de mogelijkheid van de introductie van een regionale drempelwaarde. Met drempelwaardes per regio kunnen overheden effectiever stikstofruimte creëren. Elke regio is anders en kent een andere opgave. Maatwerk is nodig. Daarom kijken Rijk en regio samen welke grenzen er zijn en hoeveel ruimte er is voor ontwikkelingen.
Wanneer met de regionale drempelwaarde gewerkt kan worden is nog niet duidelijk.

Begin 2020 komen de provincies met een tijdspad.

Elly Brouwer, 
Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied, 
06 1700 52 41, 
Elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel