SDE+; TERUGBLIK OP DE AANVRAGEN

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft de regeling Stichting Duurzame Energie (SDE) +2018 aan de Tweede kamer aangeboden. In dit artikel worden de belangrijkste voorwaarden voor windenergie en ZON PV in beeld gebracht. Aangezien het te verwachten is dat er van de aanvragen van de najaarsronde in 2017 er vele nieuwe aanvragen in 2018 worden ingediend, wordt eerst een overzicht gegeven van de stand hiervan.  Naast de beide aangegeven vormen zijn er nog meerdere andere vormen van opwekking van duurzame energie, welke onder de SDE-regeling vallen. Deze komen niet of maar in beperkte mate voor in de agrarische sector en daarom wordt in dit artikel alleen ingegaan op de 2 genoemde vormen.

SDE+ 2017 najaar.
Door de minister van EZ is in 2017 totaal 12 miljard euro beschikbaar gesteld voor de stimulering van duurzame energie. Er waren 2 aanvraagperioden, 1 in het voorjaar en 1 in het najaar (aanvraagperiode oktober 2017). Het beschikbare budget in elke periode was € 6.000.000.000,-.
In totaal zijn er in het najaar 2017 totaal 5.783 aanvragen ingediend met een totaal gevraagd budget van € 9.934.000.000,-. Er is dus een zware overschrijding van het beschikbare budget. De aanvragen, die aan de voorwaarden van de regeling voldoen, worden goedgekeurd op basis van:
1. De laagst gevraagde bijdrage aan subsidie
2. De volgorde van binnenkomst
De aanvraagperiode bestond uit 3 fasen, waarin de mogelijke bijdrage hoger werd, op voorwaarde dat de maximale bijdrage voor een bepaalde categorie nog niet was bereikt.

In tabel 1. is een overzicht opgenomen van het aantal aanvragen voor windenergie en Zon PV. Voor de subsidiebedragen per categorie in deze aanvraagperiode wordt verwezen naar eerdere artikelen, welke nog op deze website te vinden zijn.

Tabel 1. Aantal aanvragen per fase voor windenergie, ZON PV, het totaal van de overige categorieën en het totaal aantal aanvragen en het totaal aangevraagde budget.

Bron : RvO.

Uit de tabel blijkt dat reeds in fase 2 het beschikbare budget werd bereikt. Uit de beschikbare informatie blijkt niet of er in fase 3 aanvragen zijn ingediend, die op basis van een lage gevraagde bijdrage in aanmerking komen. Verwacht mag worden dat vooral de aanvragen voor Zon PV afvallen vanwege de overschrijding van het budget.

REGELING IN 2018

In de regeling voor 2018 zijn op een bepekt aantal punten aanpassingen doorgevoerd. De grote lijn blijft echter hetzelfde.

Beschikbare budget


Door minister Wiebes wordt in 2018 opnieuw een verplichtingenbudget beschikbaar gesteld van € 12 miljard te verdelen over 2 aanvraagperioden. In de voorjaarsronde is dit ook in 2018 € 6 miljard. Voor de najaarsronde is de minister voornemens ook een dergelijk bedrag beschikbaar te stellen, maar dit wordt definitief bepaald na de voorjaarsronde.

Openstelling voorjaar 2018.

Ook in 2018 zijn er per aanvraagperiode 3 fasen. Per fase neemt het fasebedrag toe. In tabel 2 zijn voor de voorjaarsronde 2018 de data van de openstelling per fase opgenomen met de daarbij behorende maximale fasegrens. Naast de fasegrens is de maximale bijdrage per categorie van belang (zie tabel 3 en 4). Tabel 2 heeft alleen betrekking op elektriciteit en warmte, niet op gas. Hier gelden andere bedragen voor.

Tabel 2. Data openstelling voorjaarsronde 2018.

De openstelling van de najaarsronde is nog niet bekend.
Het is mogelijk om aanvragen in te dienen in de zgn. vrije categorie. Aanvragers kunnen dan voor een basisbedrag aanvragen dat lager is dan het aangegeven maximum.

Windenergie.

Voor windenergie zijn er mogelijkheden voor projecten met wind op land, wind op primaire waterkeringen en wind op zee. Het vervolg van dit artikel geldt verder alleen maar voor wind op land. Het systeem is hetzelfde gebleven als in 2017. Hierbij wordt het basisbedrag gekoppeld aan de gemiddelde windsnelheid op land. De basisbedragen zijn aanzienlijk lager dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de investeringen c.q. kosten en een toename van het aantal vollasturen. Dit zijn echter alleen maar te realiseren met steeds grotere turbines en met name een grotere rotordiameter. Vooral een toename van de rotordiameter zorgt voor hogere energieopbrengsten. Voor turbines met een tiphoogte van maximaal 150m zal het lastig worden om tot een rendabele projectopzet te komen. In tabel 3. Is een overzicht opgenomen van de diverse bedragen per windsnelheidscategorie.

Tabel 3. Basisbedrag, Basisenergieprijs en het voorlopige correctiebedrag voor windenergie op land per windsnelheidsklasse. Bedragen in €/kWh.

Bij de berekening van de vollasturen wordt uitgegaan van een berekening op basis van een P-50 waarde. Deze is per project verschillend.

Zon PV
Naast de mogelijkheid voor Zon PV is er binnen zonne-energie ook de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage voor zonthermie. Hiervoor gelden andere bedragen dan in tabel 4 zijn opgenomen. Nieuw bij Zon PV is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de elektriciteit die wordt ingevoed op het openbare elektriciteitsnet en tussen de elektriciteit die zelf wordt verbruikt. Voor de beide vormen gelden verschillende bedragen. Daarnaast wordt er verschil gemaakt in de grote van de installaties. In tabel 4 zijn voor de verschillende vormen de diverse bedragen opgenomen.

Tabel 4. Basisbedrag, Basisenergieprijs en het voorlopige correctiebedrag voor Fotovoltaïsche zonnepanelen. Bedragen in €/kWh.

Voor alle vormen geldt een maximaal aantal vollasturen van 950. In de ¨zonrijke¨ gebieden kan dit wel een worden overschreden. Bij rendementsberekeningen dient hier rekening mee te worden gehouden.

Heeft u vragen over dit artikel of wenst u meer informatie,  dan kunt u contact op met ondergetekende.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

Deel dit artikel