SDE+ 2019; Open per 12 maart

Minister Wiebes van EZ heeft de SDE+ 2019, middels een brief aan de 2de Kamer per 21 december 2018, bekend gemaakt. Tevens heeft hij aangekondigd dat de regeling in de huidige vorm voor het laatst in 2019 van toepassing is. In 2020 wordt de regeling omgezet naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie regeling (SDE++ regeling). Met name ook CO² reducerende technieken worden dan in de regeling opgenomen.
In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen voor windenergie en ZON PV voor 2019   weergegeven.

ALGEMEEN

In 2019 stelt de minister een bedrag beschikbaar van in principe € 10 miljard, waarvan
€ 5 miljard in de 1ste aanvraag periode. Ook dit jaar zijn er 2 aanvraagperioden, nl. in het voorjaar en in het najaar. Naar verwachting wordt in juli 2019 meer bekend over de aanvragen in het  najaar. Het vervolg van dit artikel heeft dan ook betrekking op de periode in het voorjaar. Dit voorjaar kent opnieuw 3 fasen in de aanvraagperiode.

In tabel 1 zijn de aanvraag tijdstippen aangegeven en het maximale bedrag dat in die fase kan worden aangevraagd. Zoals ook in de voorgaande jaren kan voor een lager basisbedrag worden aangevraagd dan het maximale fasebedrag.

Tabel 1. Fase aanvragen en Fasegrenzen (elektriciteit en warmte (bedragen in €/kWh.)

Datum Tijdstip Fasegrens
12 maart 2019   9.00 uur 0,09
18 maart 2019 17.00 uur 0,11
25 maart 2019 17.00 uur 0,13
  4   april 2019 17.00 uur sluiting

 

WINDENERGIE

De regeling is op enkele punten aangepast, maar op hoofdlijnen gelijk gebleven. De indeling in categorie windsnelheden is gebleven, echter de categorie lager van 7 m/s is opgesplitst in een categorie lager dan 6,75 m/s en tussen 6,75 en 7,0 m/s. In tabel 2 zijn de basisbedragen voor wind op land weergegeven. Ter vergelijking zijn ook de basisbedragen van 2018 vermeld.

Tabel 2. Basisbedrag 2019 voor wind op land (in €/kWh) per windsnelheid.

windsnelheid Basisbedrag 2019 Basisbedrag 2018
≥  8 m/s 0,054 0,054
≥  7,5 en < 8,0 m/s 0,058 0,059
≥  7,0 en < 7,5 m/s 0,064 0,064
≥  6,75 en < 7,0 m/s* 0,067 0,073
< 6,75 m/s 0,071  

* in 2018 was de categorie < 7,0 m/s.

Uit tabel 2 blijkt dat het basisbedrag vrijwel gelijk is gebleven.  Alleen in de categorie van
< 7,0 m/s is de basisprijs enkele tienden verlaagd. Wel is de basisenergieprijs verhoogd van
€ 0,022 naar € 0,025/kWh. (De basisenergieprijs is de prijs waar een lagere APX- prijs niet meer wordt gecompenseerd door een hogere subsidie).  Het voorlopig correctiebedrag is bepaald op € 0,039/kWh.

ZON-PV.
Evenals voor windenergie geldt dat ook voor zonnepanelen de regeling weinig aanpassingen kent. Wel is de indeling nog nader opgesplitst, met name is er een categorie van “zonvolgende systemen” voor de voor installaties groter dan 1 MWp toegevoegd. Het basisbedrag tussen deze systemen en “gewone vaste” systemen is gelijk. Zonvolgende systemen zijn duurder, dit komt in de regeling  tot uiting in het verschil in vollasturen, nl. 950 vollasturen voor gewone systemen en 1190 vollasturen voor zonvolgende systemen.

In tabel 3 zijn de basisbedragen voor ZON-PV installaties opgenomen, voor aanvragen in fase 2. Tevens zijn de correctiebedragen vermeld omdat hierbij een onderscheid wordt gemaakt  tussen wel en niet levering op het openbare net. Het betreft de bedragen voor het voorjaar 2019.

Tabel 3.  Basisbedragen en voorlopige correctiebedragen (voorjaar 2019) bij verschillende systemen ZON-PV (in € /kWh). Fase 2.

Systeem ZON-PV Basisbedrag Levering elektriciteit Voorlopig correctiebedrag
≥  15 kWp en < 1 MWp 0,101 Netlevering 0,041
    Niet-netlevering 0,069
≥  1 MWp op dak 0,095 Netlevering 0,041
    Niet-netlevering 0,069
≥ 1 MWp op veld of water 0,093 Netlevering 0,041
   ( 950 vollasturen)   Niet-netlevering 0,069
≥   MWp zonvolgend veld of 0,093 Netlevering 0,041
Water (1190 vollasturen)   Niet-netlevering 0,069

In de aangegeven Kamerbrief van minister Wiebes wordt in bijlage 1 de aanvragen voor zonnepanelen in fase 1 niet genoemd. Door de RvO wordt echter in de informatie over de zonnepanelen wel de mogelijkheid voor het indienen van aanvragen in fase 1 aangegeven. Het maximale basisbedrag is dan 9 ct./kWh. Het basisbedrag is ongeveer een halve cent tot een cent per kWh lager dan in het najaar van 2018. Hoe groot een eventuele verlaging in het najaar 2019 wordt is nog onduidelijk.
Heeft u belangstelling om zonnepanelen te plaatsen, dan heeft u 4 jaar de tijd op uw project te realiseren. Dit was eerder 3 jaar.

Conclusie
De verlagingen van het basisbedrag in het voorjaar 2019 zijn lager dan algemeen werd verwacht. Overweegt u om, met name zonnepanelen, op uw bedrijf te plaatsen, dan lijkt 2019 wel een jaar om dit nog te doen. In 2020 wordt de SDE+ regeling aangepast met CO² besparende technieken. Welke gevolgen dit heeft voor bv het budget is nog onduidelijk. Voor zonnepanelen geldt dat deze vorm minder efficiënt is dan meerdere andere vormen. Als CO² besparende technieken aan de regeling worden toegevoegd, is het aannemelijk om te verwachten dat kansen voor zonnepanelen in 2020 minder worden.

Heeft u vragen over dit artikel of wenst u meer informatie,  dan kunt u contact op met ondergetekende.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel