SDE+ 2019 najaar, uw laatste kans?

Kaart windsnelheid per gemeente. (klik op de illustratie om het groter te zien)

Minister Wiebes heeft op 10 juli jl. de 2de kamer geïnformeerd over de SDE+ 2019 van het najaar. Daarnaast is er ook (beperkte) informatie over de regeling in 2020 beschikbaar gekomen. De SDE-regeling wordt in 2020 “vernieuwd”. Blijven de mogelijkheden in 2020 overeind in de nieuwe regeling of worden deze minder en dan met name voor zonnepanelen? In dit artikel wordt de laatste informatie op een rijtje gezet. Voor meer informatie over de regeling op zich wordt verwezen naar eerdere artikelen over de SDE-regeling.

Aanvragen in het voorjaar.

In de afgelopen jaren was het aantal aanvragen voor zonnepanelen verreweg het grootste. Ook in het voorjaar van 2019 was dit het geval. In tabel 1 is een overzicht van het aantal aanvragen opgenomen.

Tabel 1 Aantal aanvragen, het aangevraagde budget en het maximaal aangevraagde vermogen per categorie in het voorjaar 2019. Dit zowel in absolute getallen als procentueel.

Categorie Aantal
aanvragen
Aantal
in %%
Aangevraagd
Budget x
€ miljoen
Budget
in %%
Aangevraagd
MW
MW
in %%
ZON-PV 5.175 96,3 2.947 60,7 2.921 81,6
Windenergie 42 0,8 309 6,4 143 4,0
Biomassa gas 11 0,2 625 12,9 125 3,5
Biomassa
warmte en WKK
55 1,0 591 12,2 255 7,1
Geothermie 2 0,0 312 6,4 89 2,5
Zonthermie 85 1,6 31 0,6 43 1,2
Waterkracht 6 0,1 30 0,6 5 0,1
Totaal 5.376 100 4.845 100 3.581 100

Bron : RvO.

Meer dan 96% van de aanvragen betrof zonnepanelen, dit terwijl het aangevraagde budget ruim 60 % was. Het aantal aanvragen voor windenergie was minder dan 1%, het budget ruim 6%.
Het totaal beschikbare budget was 5 miljard euro, dit is net niet volledig benut. Dit komt overeen met het beeld van de laatste jaren. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst (behandeld) en (als aan de voorwaarden wordt voldaan) goedgekeurd. In tabel 2 is er daarom een overzicht weergegeven van de aantal aanvragen per fase voor ZON PV.

Tabel 2. Overzicht van het aantal aanvragen per aanvraagperiode voor zonnepanelen.

Fase Aantal aanvragen
 1 266
2 4.381
3 528
Totaal 5.175

Bron: RvO.

Naar verwachting zal het beeld van het indienen van de aanvragen in het najaar hetzelfde zijn als in het voorjaar. Het is daarom belangrijk om te trachten bij het indienen in fase 2, dit zo vlug mogelijk in fase 2 te doen.

Aanvraagperiode najaar 2019.
Evenals in de afgelopen aanvraagperiode bestaat ook deze in het najaar uit 3 fasen.  In tabel 3 zijn de datums per fase weergegeven en ook het maximale fase bedrag voor hernieuwbare elektriciteit en/of warmte.

Tabel 3. Fasen in de aanvraagperiode najaar 2019 en maximale fasegrens in €/kWh

Fase Datum Tijdstip Fasegrens
1 29 oktober 2019 9.00 uur 0,09
2 4 november 2019 17.00 uur 0,11
3 11 november 2019 9.00 uur 0,13
einde 14 november 2019 17.00 uur  

Bron: RvO.

De aanvraagperiode is hiermee wat later dan in de voorgaande jaren, hierdoor is er iets  meer tijd om o.a. de benodigde vergunningen te verkrijgen. Dit past ook beter binnen de besluitvorming binnen de gemeenten.

Budget najaar 2019.
Evenals in het voorjaar is er ook voor het najaar 2019 een budget voorzien van 5 miljard euro. In de afgelopen jaren werd het budget in het najaar steeds overschreden. Er vindt geen overheveling plaats van het restant van het voorjaar naar het najaar.

Basisbedragen.

Windenergie
De basisbedragen voor windenergie zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorjaar. Volledigheidshalve zijn de basisbedragen nogmaals in tabel 4 opgenomen. Belangrijk is de indeling van de gemeenten in de klasse van de windsnelheid. Hierin zijn enkele aanpassingen t.o.v. 2018 doorgevoerd. Dit betreft o.a. de provincie Noord-Brabant. In bijlage 1 is de gemeentelijke indeling opgenomen

Tabel 4. Maximaal Basisbedrag 2019 voor wind op land (in €/kWh) per windsnelheid.

windsnelheid Basisbedrag 2019 Basisbedrag 2018
≥  8 m/s 0,054 0,054
≥  7,5 en < 8,0 m/s 0,058 0,059
≥  7,0 en < 7,5 m/s 0,064 0,064
≥  6,75 en < 7,0 m/s* 0,067 0,073
< 6,75 m/s 0,071  

Bron : RvO

ZON PV.

Voor zonnepanelen zijn de maximale basisbedragen verlaagd omdat de kostprijs volgens het Planbureau voor de Leefomgeving lager is geworden. In tabel 5 zijn de maximale basisbedragen voor het najaar 2019 opgenomen. Ter vergelijking zijn in rood de bedragen van dit voorjaar opgenomen.

Tabel 5.  Maximaal Basisbedragen en voorlopige correctiebedragen (voorjaar 2019) bij verschillende systemen ZON-PV (in € /kWh).

Systeem ZON-PV Max. Basisbedrag
(rood = voorjaar)
Levering elektriciteit Voorlopig correctiebedrag
≥  15 kWp en < 1 MWp 0,099 (0,101) Netlevering 0,041
    Niet-netlevering 0,069
≥  1 MWp op dak 0,092 (0,095) Netlevering 0,041
    Niet-netlevering 0,069
≥ 1 MWp op veld of water 0,088 (0,093) Netlevering 0,041
   ( 950 vollasturen)   Niet-netlevering 0,069
≥   MWp zonvolgend veld of 0,088 (0,093) Netlevering 0,041
Water (1190 vollasturen)   Niet-netlevering 0,069

Bron RvO.

Aanpassing regeling in het najaar 2019.
Er zijn enkele belangrijke wijzigingen in de regeling doorgevoerd. In de afgelopen maanden zijn er regelmatig berichten in de pers verschenen  dat de realisatie van een duurzame energie project niet mogelijk was omdat de netcapaciteit onvoldoende was. Bij het indienen van een aanvraag voor SDE+ dient er daarom een “transportindicatie van de netbeheerder” bij de aanvraag te worden gevoegd. Dit is nog een voornemen en niet definitief, hierover vindt in september nog een debat plaats in de 2de Kamer. Als deze regeling doorgaat, komt er (waarschijnlijk) een modelformulier.
Een ander modelformulier betreft “ Model toestemming locatie-eigenaar”. Bij de aanvraag dient u duidelijk te maken dat u over de gronden kunt beschikken om uw project te realiseren. Dit was al zo, allen in het najaar wordt er met een modelformulier gewerkt. Dit komt binnenkort beschikbaar.

Verder blijven de voorwaarden gelijk. Voor meer informatie wordt verwezen naar eerdere artikelen in de afgelopen jaren.


De regeling in 2020.

De SDE+ regeling wordt in 2020 omgezet in de SDE++ regeling. Hierbij staat de “E” voor “Energietransitie” in plaats van “Energie”. Belangrijker dan de naamswijziging is de wijziging van de inhoud van de regeling. Naast de stimulering van de hernieuwbare energie worden vanaf 2020 ook de investeringen in de CO²-reducerende emissietechnieken gestimuleerd. Daarbij komt dat de minister voornemens is om het budget te verlagen. Hoe de effectiviteit van deze nieuw technieken zich gaan verhouden tot projecten voor productie van duurzame energie is nog niet bekend. De effectiviteit van zonnepanelen is momenteel wel een van de lagere in het geheel. De meest efficiënte project vragen de laagste subsidie en komen daardoor als eerste in aanmerking.
Daarnaast komt er mogelijk maar 1 aanvraagperiode meer, vermoedelijk in de zomermaanden. In verband met de planologische procedures dient er in feite al rekening mee te worden gehouden dat de kans aanwezig is dat er geen aanvraagperiode in het najaar is.
De minister studeert verder op de mogelijkheid om voor windenergie een aparte categorie in te stellen voor windturbines met een beperking van de maximale tiphoogte tot 150m. Dit vanwege o.a. de radarverstoring.
Verder wordt er vanuit gegaan dat de verlaging van de kostprijs zich nog doorzet, waardoor ook de basisbedragen verder omlaag zullen gaan.
Tenslotte streeft de minister er naar om de realisatiegraad van de projecten te verhogen. Het komt regelmatig voor dat projecten, die een SDE+ beschikking hebben ontvangen, uiteindelijk om welke reden dan ook niet worden gerealiseerd. In een aanvraagperiode, waarin het budget wordt overschreden, leggen deze projecten dan een claim op het beschikbare budget, terwijl andere projecten om budgettaire redenen worden afgewezen, die wel gerealiseerd hadden kunnen worden. Hoe deze maatregelen eruit gaan zien in nog niet duidelijk.

De definitieve regeling wordt later (eind) dit jaar bekend gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende of wordt verwezen naar de website van de RvO.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel