Pachtwijzigingen (2)

Er zijn voorstellen om wijzigingen door te voeren in de pachtwetgeving, in dit artikel de huidige stand van zaken. In een artikel van 10 november 2014 hebben wij de eerste voorstellen reeds toegelicht.

Nadat Prof. Mr. D.W. in 2014 een evaluatierapport heeft gemaakt en er tussen betrokken partijen over de hoofdpunten een akkoord (Akkoord van Spelderholt) is gesloten dient een en ander naar de politiek te worden vertaald.Op 11 maart hebben leden van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken zich laten informeren. Hierbij waren kamerleden van CDA, VVD, PvdA en SP aanwezig.

Tijdens de hoorzitting konden de betrokken partijen:
1: Nederlands Agrarisch Jongeren Contact;
2: Federatie Particulier Grondbezit
3: LTO Noord
4: Platform Aarde Boer en Consument
5: Bond van Landpachters en eigen Grondgebruikers

en de juridisch adviseurs:
1: Advies werkgroep pacht van Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)
2: Dhr. Snijders, initiatiefnemer Akkoord van Spelderholt
3: Rabobank
4: Dhr. Slangen, gepensioneerd hoogleraar agrarische economie WUR

een toelichting geven ten aanzien van hun standpunten en overwegingen.

In tegenstelling tot bij het tot stand komen van het Akkoord van Spelderholt kwam tijdens de hoorzitting een conflict tussen de betrokken partijen duidelijk aan de oppervlakte. Dit heeft met name betrekking hoe de huidige reguliere pacht in het nieuwe pachtstelsel opgenomen dient te worden.
Het debat tussen Kamerleden en staatssecretaris Dijksma wat op 19 maart jl. was gepland, is voorlopig geschrapt. Eerst komt er een schriftelijke vragenronde. Wanneer tussen betrokken partijen geen eenduidig standpunt wordt geformuleerd neemt uiteindelijk de Kamer een beslissing. De aangepaste pachtwet laat dus voorlopig nog op zich wachten.

Cornelis Lokker en Ronny Vette
v

Deel dit artikel