Pachtwijzigingen (1)

Er zijn voorstellen om wijzigingen door te voeren in de pachtwetgeving, hoe een en ander gaat uitpakken blijft altijd ongewis (politiek), maar in dit stuk willen we de huidige voorstellen eens noemen.

Prof. Mr. D.W. Bruil heeft een evaluatie rapport gemaakt en naar aanleiding hiervan hebben pachters en verpachters in overleg met elkaar een deelakkoord (Akkoord van Spelderholt) gesloten. De Staatsecretaris van Economische Zaken, Mevr. Sharon A.M. Dijksma, zal in het verlengde van het Akkoord van Spelderholt, een voorstel voor pachtherziening maken en voorleggen aan het Kabinet en daarna zullen de 2e en de 1e Kamer zich erover buigen. Iedereen is het er over eens dat het huidige pachtrecht niet goed functioneert.

Op dit moment zijn er in het Burgerlijk Wetboek twee vormen van pacht, namelijk reguliere en geliberaliseerde pacht (kortlopend). Het areaal reguliere (langdurig) verpacht grond loopt terug, met de wettelijk vastgelegde maximum pachtprijzen.

Hieronder in het kort de vijf nieuwe pachtvormen, waarvan op de eerste vier vrije prijsvorming van toepassing is.

  1. Nieuwe reguliere pachtcontracten, deze is van toepassing op hoeves, gebouwen en los land en de duur van de eerste termijn is minimaal 12 jaar voor hoeves en 6 jaar in andere gevallen. Het continuatie- en indeplaatsstellingsrecht is van toepassing;
  2. Loopbaanpacht: voor minimaal 25 jaar, geen continuatie recht;
  3. Teeltpacht: pachtvorm alleen voor los land en voor één- of meerjarige teelten. Geen continuatie- of indeplaatsstellingsrecht en enkel voor de duur van de teelt;
  4. Pacht voor kleine oppervlakten: volledige pachtsvrijheid;
  5. Flexibele pacht: pacht voor hoeves, losse percelen en gebouwen (kassen en varkensstallen), de pachtprijs wordt in zekere mate beperkt, men kan de Grondkamer vragen de prijs te toetsen en de prijs ligt beneden de gemiddelde prijs voor reguliere- en loopbaanpacht. Geen recht op verlenging en indeplaatsstelling en ook geen voorkeursrecht.

Men is het nog niet eens over eventueel overgangsrecht, wat gebeurt er met de huidige reguliere pachters, worden deze onmiddellijk omgezet of is er sprake van een overgangstermijn en hoelang.

Per saldo is er nog niets gewijzigd maar bovenstaande regelingen lijken vorm te krijgen in het nieuwe pachtstelsel. Het is aan de wetgever te beoordelen of het pachtrecht wordt gewijzigd en zo ja hoe.

November 2014
Cornelis Lokker,
Ronny Vette

Deel dit artikel