Pachtnormen

Dijksma stelt nieuwe pachtnormen vanaf 1 juli 2014 vast

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) heeft de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Deze pachtprijswijzigingen gaan in op 1 juli 2014. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2014 zijn door LEI Wageningen UR berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007.

Akkerbouw- en melkveebedrijven
De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2008-2012. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
In de meeste pachtprijsgebieden met overwegend akkerbouw stijgt de hoogst toelaatbare pachtprijs voor los land, vooral door de goede bedrijfsresultaten in de akkerbouw in 2012;
In de meeste pachtprijsgebieden met vooral melkveehouderij daalt de hoogst toelaatbare pachtprijs voor los land, door een matig bedrijfsresultaat in 2012 en het wegvallen van het goede jaar 2007 uit de berekening.
De reële rente, die mede aan de basis ligt van de rendementseis van
verpachters, ligt eind 2013 nog steeds op een historisch dieptepunt. Dit heeft
een drukkend effect op de pachtnormen.

Los tuinland
De hoogst toelaatbare pachtprijs voor los tuinland stijgt fors in ‘Westelijk Holland’ door de goede resultaten in 2012. In het gebied ‘Rest van Nederland’ daalt de hoogst toelaatbare pachtprijs voor tuinland licht. Weliswaar werd daar in 2012 een goed bedrijfsresultaat geboekt, maar dat was minder dan het goede jaar 2007 dat uit de berekening wegvalt.

De samenstelling van de tuinbouwsector in beide gebieden verschilt overigens sterk. In ‘Westelijk Holland’ is het merendeel bloembollenbedrijf. In ‘Rest van Nederland’ spelen bloembollenbedrijven nauwelijks een rol en zijn de boomkwekerijen in de meerderheid.

Agrarische bedrijfsgebouwen
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 1,20%, de gemiddelde bouwkostenindex over 2009-2013.

Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 4% (inflatie van 2,5% plus 1,5%). Dat is het basishuurverhogingspercentage volgens het huurprijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel. De tabel van het puntenstelsel stijgt overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met 2,5% (inflatiepercentage over 2013).

Wijziging pachtprijsgebieden
Per 1 januari 2014 zijn twee pachtprijsgebieden gewijzigd. ‘Westelijk Holland’ is uitgebreid met de nieuwe gemeente Hollands Kroon. Deze gemeente is gevormd uit de opgeheven gemeenten Wieringen en Wieringermeer en de gemeenten Anna Paulowna en Nierdorp. De opgeheven gemeenten Wieringen en Wieringermeer zijn uit het pachtprijsgebied ‘IJsselmeerpolders’ gehaald.

Zie voor meer informatie de Bijlage: per pachtprijsgebied de nieuwe regionorm op de site van het ministerie van Economische Zaken.

Deel dit artikel