Laatste Nieuws – 2021

VUT regeling voor ondernemers

Bent u al jaren ondernemer en ouder dan 55 jaar? Hebt u de laatste paar jaren te maken gehad met lage winsten? Door de coronacrisis, misschien door ziekte of arbeidsongeschiktheid, of andere redenen. En verwacht u ook naar de toekomst toe dat uw winst niet meer echt toeneemt? Denkt u  dat nu al moet interen op uw pensioenpot? Lees hier of u in aanmerking komt voor de VUT-regeling voor ondernemers en hiermee een inkomensaanvulling tot uw AOW-leeftijd. Lees verder.

 

Ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

Door het ministerie van Sociale Zaken is een overzicht gemaakt van de huidige steunpakketten voor ondernemers die als gevolg van de coronacrisis financiele moeilijkheden hebben. 

 

Stikstofdepositie op N2000 gebieden; actualisatie Aerius rekenmodel

Er is veel te doen, veel discussie en nog veel aan verandering te verwachten op het gebied van het   stikstofbeleid in Nederland. Na de uitspraak van de Raad van State over de PAS is er weinig ruimte voor ontwikkeling. Vergunningverlening is zeer beperkt mogelijk op basis van extern salderen. Intern salderen kan ontwikkelingsruimte opleveren. Het belang om te beschikken over een actuele vergunning voor de Wet Natuurbescherming is groot. Lees verder. 

Tariefswijzigingen Kadaster 2022

In tijden van inflatie is er ook goed nieuws: Het Kadaster voert voor vele diensten een tariefverlaging door per 1 januari 2022. Zie onderstaand bericht van het Kadaster:Vanaf 1 januari 2022 voert het Kadaster een algemene tariefverlaging door van 5%. Dit geldt niet voor de BAG-tarieven, KLIC-tarieven en de kwartiertarieven voor archief-, advies- en maatwerk. Ook passen we de tariefstructuur aan om tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten. Lees verder.

Toch geen 5-jaarsperiode voor bijverdienen in de WIA

Heeft een (ex)werknemer recht gekregen op de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA dan worden inkomsten uit loondienst of uit de eigen onderneming veelal gekort op de uitkering. Lees verder.

Vinger aan de pols

Uw bouwplan voor het nieuwe jaar zal een heel eind rond zijn. Het zal niet veel afwijken van wat u de laatste jaren gewend was. In de studiegroepen die begeleid worden zien we tenminste weinig veranderingen in de bouwplannen. Lees verder.

Teveel gebruikte Fosfaat verrekenen

Akkerbouwers die te veel dierlijke mest hebben gebruikt, mogen dat in het jaar daarna verrekenen, als het niet meer dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland betreft. U kunt dit compenseren op bouwland of grasland. Lees verder.

Belangrijke data voor mest

RVO heeft op haar site een overzicht gemaakt met belangrijke data.  Lees verder

Pachtprijzen 2021

In een brief gericht aan de Kamer heeft demissionair minister Carola Schouten toelichting gegeven ten aanzien van de nieuwe pachtnormen. De normen gaan in op 1 juli 2021, in de praktijk betekent dit voor de pachter en verpachter dat de wijzigingen ingaan met ingang voor het eerstvolgende pachtjaar. Lees verder.

Let op: wijzigen AOW bij opname in verzorgingshuis

SVB wijzigt haar beleid en keuze is eenmaal te wijzigen
Wanneer uw echtgenoot/echtgenote naar een verzorgingshuis gaat dan moet er vaak veel geregeld worden. Financieel betekent dit dat u te maken krijgt met een eigen bijdrage voor de zorg. In deze flyer kunt u meer lezen over de eigen bijdrage voor de zorg.
Bij opname in een verzorgingshuis kunt u ervoor kiezen om in het vervolg AOW voor alleenstaanden te krijgen, ook al bent u gehuwd. Let bij deze keuze goed op en laat u goed adviseren, want de keuze voor de alleenstaanden AOW werkt ook door in de eigen bijdrage voor de zorg. Hierdoor kunt u zelfs honderden euro’s duurder uit zijn per maand. Lees verder.

BGT Check. (Basisregistratie Grootschalige Topografie)

Op dit moment krijgen alle agrarische ondernemers in Zuid Nederland een oproep van RVO om hun percelen de controleren. RVO gaat over op nieuwe topografische kaarten. Perceelsgrenzen worden door hen opnieuw beoordeeld. Lees verder.

Opvolger(s) zonder overall

We hebben het al eerder aangekondigd: het vormen van een studiegroep van ondernemers die (waarschijnlijk) wel een opvolger voor het landbouwbedrijf hebben, maar die meestentijds niet praktiserend zullen boeren. Met een studiegroep willen we onderwerpen bespreekbaar maken, zoals: Hoe gaan we om met de arbeid? Wie beboert het landbouwbedrijf? Hoe doen anderen in vergelijkbare situaties dat? Ook nodigen wij ondernemers uit die vertellen over hun eigen ervaringen en overwegingen. Want: er bestaan meerdere mogelijkheden. Lees verder

Betrouwbaarheidsniveau eHerkenning gaat omhoog

Vanaf 1 juli 2021 kunt u bij RVO niet meer inloggen met eHerkenning 1 (eH1). U logt dan in met de hogere betrouwbaarheidsniveaus eH2+ of eH3. Regel uw hogere niveau op tijd. Dit doet u bij uw eHerkenningsleverancier (bv Z-Login). Houd rekening met een aanschaftijd van 1 tot 5 werkdagen. Lees verder

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2021

U kunt een voorschot aanvragen voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. In juli 2021 krijgt u dan al een deel van de uitbetaling.
U kunt een voorschot aanvragen van 8 juni 2021 tot en met 30 juni 2021. Lees verder

Kentekenregistratie machines en werktuigen

Zoals inmiddels wel bekend moeten alle machines op het agrarisch bedrijf dit jaar geregistreerd worden bij het RDW. Registreren kan online bij het RDW tot 31 december. Zijn uw werktuigen op die datum nog niet geregistreerd dan moeten ze door het RDW gekeurd worden en wordt alles een flink stuk duurder. Lees verder

Grondmonsters en overgangsregeling

Vanaf 1 januari 2021 is de bepaling van de fosfaattoestand van landbouwgrond gewijzigd. De fosfaattoestand van een perceel moet vanaf dan bepaald worden op basis van het PAL-getal en het P-PAE-getal. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de “oude monsters” nog gebruikt worden. Lees verder

Nu ook zonder zienswijze in beroep bij de Raad van State

Ben je belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan hoef je voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit om je recht op beroep bij de bestuursrechter ‘veilig te stellen’.Lees verder

Belastingvrijstelling met de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Bovenstaande ligt op de formatie tafel en hoe dit gaat uitpakken is politiek, dus niet te voorzien. Momenteel is dit een gunstige regeling voor bedrijfsovernemers, het kan zo blijven, maar het kan ook helemaal worden afgeschaft, maar een versobering van de BOR lijkt op komst, omdat de Staat meer belasting wil innen. De linkse partijen en D66 hadden dit in hun verkiezingsprogramma. Lees verder

Tozo-regeling

Wanneer uw gezinsinkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is gekomen, kunt u een aanvulling van dit inkomen aanvragen bij de gemeente via de Tozo-regeling. De uitkering levensonderhoud kan aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 februari 2021, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021. Lees verder

TVL: tegemoetkoming vaste lasten

Op maandag 15 februari jl. is het loket bij RVO opengegaan voor aanvragen van de TVL voor Q1 2021. Ook landbouwbedrijven kunnen vanaf het vierde kwartaal 2020 voor deze regeling in aanmerking komen. De regeling is in het kader van COVID-19 regelingen. De TVL helpt bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. Lees verder

Deel dit artikel