Laatste Nieuws – 2020

Korte tips

Alweer een jaar verder! Hieronder een aantal korte tips, die er altijd toe doen, maar waar u in het winterseizoen misschien wat meer tijd voor in kunt ruimen:Maatschap / vof en de praktijksituatie, Kavelruilen: het hoeft niet, het kan wel!, Samenwerken is communiceren en Bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging Lees verder


Stoppen zonder opvolger

In de afgelopen jaren heeft u een reeks artikelen van ondergetekende kunnen lezen gericht op duurzame energie en binnen dit onderwerp vooral artikelen over de regeling “Stimulering Duurzame Energie ‘SDE”. Deze keer gaat het over een geheel ander onderwerp nl. “Stoppen zonder opvolger”. Lees verder


Fosfaatnormen

Per 1 januari gaat de nieuwe fosfaatindicator in op basis van P-PAL en P-PAE. Op veel bedrijven, in het Zuidwesten, betekent dit een forse achteruitgang op de aan te voeren fosfaat. In een onderzoek, dit voorjaar in onze studiegroepen, kwamen we op een gemiddelde achteruitgang van 12%, met uitschieters tot meer dan 30%. Lees verder


Mogelijke herbeoordeling arbeidsongeschiktheid door UWV voor mensen met ME/CVS

Hebt u in het verleden een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het UWV aangevraagd (WIA, Wajong, WAO of WAO), omdat u ME/CVS hebt? En is de aanvraag afgewezen met als reden dat u niet voldoende aan uw herstel had gewerkt? U komt mogelijk alsnog in aanmerking voor een uitkering. Lees verder


Steunmaatregelen overheid aan ondernemers vanwege coronavirus

Is uw bedrijf getroffen door de gevolgen van het corona-virus? De overheid heeft verschillende regelingen getroffen om bedrijven tegemoet te komen. In een eerdere nieuwsbrief kon u hierover al meer lezen. Onderstaand een update van de regelingen TVL, Tozo en NOW. Lees verder


Nieuwe fosfaatnormering voor gebruiksnorm

Vanaf 1 januari 2021 is de bepaling van de fosfaattoestand vernieuwd. Zowel voor grasland als bouwland wordt de toestand dan vastgesteld op basis van de volgende 2 indicatoren; het P-AL getal en het P-CaCl getal (ook wel het P-PAE getal genoemd). Het Pw-getal vervalt. Lees verder


Subsidie jonge landbouwers

Ben je agrarisch ondernemer en jonger dan 41 jaar? Dan kan je vanaf 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 weer subsidie aanvragen. Deze subsidie is speciaal voor jonge landbouwers die willen investeren in de verduurzaming van het landbouwbedrijf waarin zij deelnemen. Lees verder


Wijziging tarief overdrachtsbelasting

Het effect op de grondmarkt zal weinig voelbaar zijn. De voorwaardelijke vrijstelling waarbij de landbouwgrond 10 jaar landbouwkundig wordt gebruikt wijzigt niet. Echter, niet in alle gevallen wordt gekozen voor deze vrijstelling. Lees verder


Bedrijfsopvolging door kinderen ‘zonder overall’

Er wordt veel gesproken over de overname van het landbouwbedrijf door de kinderen. Maar wat als de kinderen het ouderlijke bedrijf willen overnemen, wel betrokken zijn, maar geen praktiserende landbouwers zijn? Lees verder


Aanvraagperiode sde ++ 2020 najaar uitgesteld

De corona problematiek heeft ook zijn invloed gehad op de realisatie van duurzame energieprojecten. De planologische procedure heeft bij een aantal projecten vertraging opgelopen mede ook doordat bij gemeenten ambtenaren van thuis moesten gaan werken. Overleg werd hierdoor lastiger. Lees verder


Legalisatie PAS melding; doorgeven bij RVO voor 1 oktober

Als u tussen 2015 en 29 mei 2019 een PAS (Programma Aanpak Stikstof) melding heeft gedaan kan het volgende voor u van belang zijn.


Tegemoetkoming fritesaardappelregeling

Tot 31 oktober kan er een vaststelling worden aangevraagd voor de aangevraagde tegemoetkoming fritesaardappelregeling. Voordat u de definitieve vaststelling doet, moet u eerst een wijzigingsverzoek indienen om de exacte kilo’s doorgeven die onder de regeling vallen. Dit moet u dus doen voordat u de definitieve vaststelling doet.


Wijzigingen bij inzaaien vanggewassen tijdig melden

Telers die op een andere datum, dan vooraf opgegeven, een vanggewas inzaaien, moeten dit tijdig melden bij RVO. Het gaat om telers die het ecologisch aandachtsgebied met de teelt van vanggewassen na de hoofdteelt (bv tarwe, uien of pootaardappelen) hebben ingevuld. Veranderingen in die vanggewassen kunt u tot en met 15 oktober doorgeven in de Gecombineerde opgave op de website van RVO.nl.


Pachtprijzen 2020

In een brief gericht aan de Kamer heeft minister Carola Schouten toelichting gegeven ten aanzien van de nieuwe pachtnormen. De normen gaan in op 1 juli 2020, in de praktijk betekent dit voor de pachter en verpachter dat de wijzigingen ingaan met ingang voor het eerstvolgende pachtjaar.


Meewerkend kind en verzekeringen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid

Als uw zoon/dochter binnenkort van school komt en een baan gaat zoeken, kan het zijn dat u er samen voor kiest dat hij/zij bij u op het bedrijf komt werken. Bij werken hoort een beloning, maar welke beloning past bij jullie situatie? En hoe zit het met de verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid?


Voorschot aanvragen basis- en vergroeningspremie

Heeft u dit jaar GLB-subsidie aangevraagd, dan kunt u een voorschot aanvragen…... Door de huidige Coronacrisis kunt u dit jaar een voorschot aanvragen van € 300 per betalingsrecht. Het aanvragen kan van 18 mei t/m 15 juni 2020. De uitbetaling start vanaf 1 juli en dus bijna een half jaar eerder dan normaal. Het rentevoordeel (4 %) wat hierdoor ontstaat valt onder de “de-minimissteun”.


Salderingsregeling wordt afgebouwd

Na een uitstel van enkele keren/ jaren heeft minister Wiebes van Economische Zaken nu definitief besloten om de salderingsregeling te gaan afbouwen. Vooral voor de eigenaren van zonnepanelen is dit nadelig. De afbouw gaat in 2023. Jaarlijks mag er dan 9% minder worden gesaldeerd. In dit artikel wordt verder vooral uitgegaanvan de productie van duurzame elektriciteit van zonnepanelen. De minister heeft advies gevraagd aan de Raad van State. Vervolgens vindt er een behandeling in de 2de kamer plaats.


Maatregelen rond het Corona-virus

Het corona-virus houdt Nederland in haar greep. We hebben zorgen over onze gezondheid, de gezondheid van onze (klein)kinderen, (groot)ouders, maar ook over ons bedrijf, ons personeel wellicht. In de afgelopen paar weken zijn de gevolgen van de overheids-maatregelen om het corona-virus in te dammen al hard aangekomen in de economie. Ook in de landbouw worden in bepaalde sectoren bedrijven en ondernemersgezinnen hard getroffen. Wij wensen iedereen die getroffen is door de maatregelen veel sterkte, maar hopen vooral dat u en uw naasten gezond blijven.


Piketpaaltjes

Als er ‘grote’ stappen in het bedrijf gaan plaatsvinden is het belangrijk om zelf goed na te denken over wat u wilt en op de hoogte te zijn van wat de andere partijen willen. Met grote stappen denk ik bijvoorbeeld aan bedrijfsopvolging wat uiteindelijk ook voor een partij bedrijfsbeëindiging gaat inhouden.


Stikstof maart 2020; Wijziging Regeling Natuurbescherming

Op 23 maart is er een wijziging van de Regeling Natuurbescherming (spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur) gepubliceerd in de Staatscourant. De bronmaatregelen kunnen niet eerder gebruikt worden voor de berekening van de depositieruimte dan wanneer hierover een besluit in werking is getreden en stikstofdepositie met zekerheid en nauwkeurigheid kan worden vastgesteld.


Gecombineerde opgave

Dit jaar zijn er weer extra vragen in de gecombineerde opgave. Deze worden 3 maal in de 10 jaar gesteld. Dit is in het kader een de Europese landbouwtelling. (Integrated Farm Statistics). Ze gaan bijvoorbeeld over scholing en mestgebruik.


Diergezondheidsfonds rundvee

Houdt u in 2020 rundvee? Dan betaalt u als houder van runderen mee aan het Diergezondheidsfonds. Hiermee worden kosten betaald voor preventie, bestrijding en uitvoering. Ook wordt er een crisisreserve opgebouwd.


Fosfaatproductie melkkoeien gebaseerd op geproduceerde hoeveelheid melk

Volgens de Meststoffenwet worden de excretieforfaits voor fosfaat en stikstof bepaald aan de hand van de melkproductie per koe per jaar. Voorheen ging RVO bij controle uit van de afgeleverde hoeveelheid melk. Dit standpunt is veranderd. In de Gecombineerde opgave 2020 geeft de melkveehouder voortaan de totale melkproductie op.


Zelfstandig onderneemster en zwanger

Ben je zelfstandig onderneemster en zwanger? Dan heb je waarschijnlijk recht op een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen, de zogenaamde ZEZ-uitkering. Je kunt ook van deze regeling gebruik maken als je betaald meewerkt in het bedrijf van je partner (arbeidsbeloning of meewerkaftrek) of naast het werk in het eigen bedrijf in loondienst bent.


Voorkom vervallen van betalingsrechten in 2020

Heeft u in 2019 een aantal betalingsrechten niet benut? Deze kunnen in 2020 vervallen indien u twee opeenvolgende jaren meer betalingsrechten heeft dan subsidiabele grond. De regels zijn gewijzigd! Voorheen konden uw afzonderlijke betalingsrechten alleen vervallen indien u deze twee jaar achter elkaar niet benut had. U kon dat voorkomen door de betalingsrechten te rouleren bij uw aanvraag. Deze werkwijze is nu niet meer toe te passen.


Stikstof – januari 2020

Het kabinet kiest, na advies van de Raad van State, wel voor de mogelijkheid van de introductie van een regionale drempelwaarde. Met drempelwaardes per regio kunnen overheden effectiever stikstofruimte creëren. Elke regio is anders en kent een andere opgave. Maatwerk is nodig. Daarom kijken Rijk en regio samen welke grenzen er zijn en hoeveel ruimte er is voor ontwikkelingen.


Verbod op Chloor IPC

Chloor IPC, de kiemremmer voor aardappelen, is met ingang van dit teeltseizoen verboden. Dit middel was zeer betrouwbaar en relatief goedkoop. Met de vervangers moet nog veel ervaring worden opgedaan en ervaringen die er zijn, zijn niet altijd positief. Kortere werking en niet in alle omstandigheden product veilig en vooral vele malen duurder.


Extra aanvraagperiode SDE in 2020
A, aanzienlijk lagere basisbedragen

Eind juli van vorig jaar plaatste ik een artikel onder de titel “SDE+ 2019 najaar, uw laatste kans? Blijkbaar dachten er velen zo over, gezien het zeer grote totaal aantal aanvragen van 7525. Het overgrote deel had ook deze aanvraagperiode betrekking op zonnepanelen, met totaal 7251 aanvragen.


Deel dit artikel