Laatste Nieuws – 2020

Maatregelen rond het Corona-virus

Het corona-virus houdt Nederland in haar greep. We hebben zorgen over onze gezondheid, de gezondheid van onze (klein)kinderen, (groot)ouders, maar ook over ons bedrijf, ons personeel wellicht. In de afgelopen paar weken zijn de gevolgen van de overheids-maatregelen om het corona-virus in te dammen al hard aangekomen in de economie. Ook in de landbouw worden in bepaalde sectoren bedrijven en ondernemersgezinnen hard getroffen. Wij wensen iedereen die getroffen is door de maatregelen veel sterkte, maar hopen vooral dat u en uw naasten gezond blijven.


Piketpaaltjes

Als er ‘grote’ stappen in het bedrijf gaan plaatsvinden is het belangrijk om zelf goed na te denken over wat u wilt en op de hoogte te zijn van wat de andere partijen willen. Met grote stappen denk ik bijvoorbeeld aan bedrijfsopvolging wat uiteindelijk ook voor een partij bedrijfsbeëindiging gaat inhouden.


Stikstof maart 2020; Wijziging Regeling Natuurbescherming

Op 23 maart is er een wijziging van de Regeling Natuurbescherming (spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur) gepubliceerd in de Staatscourant. De bronmaatregelen kunnen niet eerder gebruikt worden voor de berekening van de depositieruimte dan wanneer hierover een besluit in werking is getreden en stikstofdepositie met zekerheid en nauwkeurigheid kan worden vastgesteld.


Gecombineerde opgave

Dit jaar zijn er weer extra vragen in de gecombineerde opgave. Deze worden 3 maal in de 10 jaar gesteld. Dit is in het kader een de Europese landbouwtelling. (Integrated Farm Statistics). Ze gaan bijvoorbeeld over scholing en mestgebruik.


Diergezondheidsfonds rundvee

Houdt u in 2020 rundvee? Dan betaalt u als houder van runderen mee aan het Diergezondheidsfonds. Hiermee worden kosten betaald voor preventie, bestrijding en uitvoering. Ook wordt er een crisisreserve opgebouwd.


Fosfaatproductie melkkoeien gebaseerd op geproduceerde hoeveelheid melk

Volgens de Meststoffenwet worden de excretieforfaits voor fosfaat en stikstof bepaald aan de hand van de melkproductie per koe per jaar. Voorheen ging RVO bij controle uit van de afgeleverde hoeveelheid melk. Dit standpunt is veranderd. In de Gecombineerde opgave 2020 geeft de melkveehouder voortaan de totale melkproductie op.


Zelfstandig onderneemster en zwanger

Ben je zelfstandig onderneemster en zwanger? Dan heb je waarschijnlijk recht op een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen, de zogenaamde ZEZ-uitkering. Je kunt ook van deze regeling gebruik maken als je betaald meewerkt in het bedrijf van je partner (arbeidsbeloning of meewerkaftrek) of naast het werk in het eigen bedrijf in loondienst bent.


Voorkom vervallen van betalingsrechten in 2020

Heeft u in 2019 een aantal betalingsrechten niet benut? Deze kunnen in 2020 vervallen indien u twee opeenvolgende jaren meer betalingsrechten heeft dan subsidiabele grond. De regels zijn gewijzigd! Voorheen konden uw afzonderlijke betalingsrechten alleen vervallen indien u deze twee jaar achter elkaar niet benut had. U kon dat voorkomen door de betalingsrechten te rouleren bij uw aanvraag. Deze werkwijze is nu niet meer toe te passen.


Stikstof – januari 2020

Het kabinet kiest, na advies van de Raad van State, wel voor de mogelijkheid van de introductie van een regionale drempelwaarde. Met drempelwaardes per regio kunnen overheden effectiever stikstofruimte creëren. Elke regio is anders en kent een andere opgave. Maatwerk is nodig. Daarom kijken Rijk en regio samen welke grenzen er zijn en hoeveel ruimte er is voor ontwikkelingen.


Verbod op Chloor IPC

Chloor IPC, de kiemremmer voor aardappelen, is met ingang van dit teeltseizoen verboden. Dit middel was zeer betrouwbaar en relatief goedkoop. Met de vervangers moet nog veel ervaring worden opgedaan en ervaringen die er zijn, zijn niet altijd positief. Kortere werking en niet in alle omstandigheden product veilig en vooral vele malen duurder.


Extra aanvraagperiode SDE in 2020
A, aanzienlijk lagere basisbedragen

Eind juli van vorig jaar plaatste ik een artikel onder de titel “SDE+ 2019 najaar, uw laatste kans? Blijkbaar dachten er velen zo over, gezien het zeer grote totaal aantal aanvragen van 7525. Het overgrote deel had ook deze aanvraagperiode betrekking op zonnepanelen, met totaal 7251 aanvragen.


Deel dit artikel