NIEUWE RONDE SDE+ 2018 AANVRAGEN MOGELIJK

Vanaf 2 oktober 2018 is er een nieuwe openstelling van de SDE+ 2018 regeling. Voor alle categorieën van vormen van duurzame energie is er opnieuw een totaal budget beschikbaar van 6  miljard euro. In de voorjaarsronde was ook een dergelijk budget beschikbaar, maar dit is niet volledig benut. In dit artikel is een korte terugblik op de aanvraagperiode van het voorjaar 2018 opgenomen en worden de belangrijkste punten van de aanvraag periode van het najaar weergegeven.

Aanvraagperiode voorjaar 2018.

In het voorjaar 2018 zijn er 4535 aanvragen ingediend in het kader van de SDE+ 2018 regeling, hiervan hebben er 3899 een positieve beschikking ontvangen. Het overgrote deel had betrekking aanvragen voor zonnepanelen (ca.96%) . In tabel 1. is een overzicht opgenomen van het aantal aanvragen van een aantal categorieën.

Tabel 1 overzicht van het aantal en de beschikte aanvragen per categorie en het beschikte budget per categorie (x € 1000,-).

Van het beschikbare budget is er in het voorjaar 2018 maar ruim 59 % beschikt.  Tegenover de 96% van de aanvragen voor zonnepanelen staat slechts een gebruik van  57% van het budget voor zonnepanelen.

Aanvraagperiode najaar 2018.

De minister van Economische zaken heeft de regeling van 2018 op enkele punten aangepast t.o.v. de voorjaarsperiode. De belangrijkste aanpassing is wel dat het basisbedrag voor grootschalige zonneparken wordt verlaagd. Daarnaast wordt de aanvraagperiode verlengd. In tabel 2 is een overzicht van de verschillende fasen in de aanvraagperiode weergegeven en het maximale fasebedrag voor elektriciteit en/of warmte. Voor hernieuwbaar gas gelden andere waarden, welke niet in dit artikel zijn opgenomen.

Tabel 2. Openstelling SDE+ 2018 najaar en maximale fasebedrag elektriciteit.

Basisprijzen

Voor Zon-PV heeft de minister de basisbedragen verlaagd voor de aanvraagperiode in het najaar. In tabel 3 zijn de basisbedragen vermeld. De verlaging is minder groot dan op basis van de eerder uitgebrachte adviezen verwacht kon worden.

Tabel 3. Basisbedragen van ZON PV in het voorjaar en het najaar 2018.

Voor windenergie zijn de basisprijzen gelijk gebleven. In tabel 4 zijn deze nog eens opgenomen.

Tabel 4. Basisbedragen voor windenergie najaar 2018.

Heeft u vragen over dit artikel of wenst u meer informatie,  dan kunt u contact op met ondergetekende.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

<

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel