Monomestvergisting

Monomestvergisting, 150 miljoen subsidie beschikbaar

Door minister Kamp zijn doelstellingen m.b.t. duurzame energie geformuleerd. Naast de bekende vormen is op 28 juni jl. de SDE+ tender Monomestvergunning gepubliceerd. Hiervoor is door de minister een apart budget van € 150 miljoen beschikbaar gesteld voor de stimulering van vergisting op boerderijschaal. Naast de productie van hernieuwbare energie denkt de minister via deze subsidiemaatregel ook een reductie van de broeikasgassen van de veestapel te realiseren.
RVO Beeldbank Windmolens en zonnepanelen header

In dit artikel zijn een aantal belangrijke voorwaarden opgenomen.

 1. Er wordt gewerkt via een tendersysteem. Aanvragen met de laagste tenderbijdragen worden het eerst gehonoreerd.
 2. De aanvraagperiode loopt tot uiterlijk 27 juli 2017; 17.00 uur. De aanvragen moeten digitaal worden ingediend via de RvO. De aanvraagformulieren zijn hier op te vragen.
 3. Het maximale tenderbedrag voor installaties van warmtekrachtkoppeling is € 0,125 per kWh. Voor de productie van hernieuwbaar gas is het maximale tenderbedrag € 0,088 per kWh.
 4. De looptijd van de subsidie is maximaal 12 jaar.
 5. De aanvraag moet compleet zijn. Naast het aanvraagformulier dienen er een aantal bijlagen te worden toegevoegd aan de aanvraag. Een belangrijke hierbij is een haalbaarheidsstudie. Hiervoor dient een standaardformulier te worden gebruikt. (zie punt 2).
 6. Er mag slechts dierlijke mest worden vergist.
 7. De vergiste mest wordt digistaat genoemd en bevat nog dezelfde mineralen als de ingaande mest en moet als mest worden afgezet.
 8. Er gelden voorwaarden t.a.v. de capaciteiten van de installaties elektrisch rendementen.
 9. De aanvraag kan worden ingediend zonder opgave van locatie en/of vergunningen. Er gelden dan wel bepaalde voorwaarden.
 10. Een combinatie met een investeringssubsidie is mogelijk.
 11. Binnen 2 jaar na de beschikkingsdatum dient de installatie in gebruik te zijn genomen.
 12. Per locatie kan maar 1 subsidieaanvraag worden ingediend.
 13. Friesland Campina heeft aangegeven dat zij de opgewekte groene stroom en gas van haar leden zal afnemen.

Voor meer en gedetailleerde informatie en de aanvraagformulieren kunt u terecht op de website van de RvO of google SDE+ 2017.
Wenst  u meer informatie over de technische aspecten en investeringen dan kunt u contact opnemen met Bram den Hollander via bram@idv-advies.nl of tel 06 22816115.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

Deel dit artikel