Gewascodes voor grasland in gecombineerde opgave

Binnen de gecombineerde opgave is grasland een lastigste gewas. Wanneer is het nu natuurlijk-, blijvend- of tijdelijk grasland. Is het natuurlijk grasland nu wel of niet subsidiabel. Een korte uiteenzetting.

Wel of geen beperkingen

De hoofdvraag is of er beperkingen op het perceel van toepassing zijn op het gebied van mest. Een beperking kan zijn: dat minder dierlijke- of kunstmest is toegestaan of dat er een beperking is op het aantal in te scharen dieren. Als er beperkingen zijn op het gebied van mest dan is gewascode 336 of 332 van toepassing, zie ook het stroomschema onderaan dit bericht. Beperkingen zijn meestal in de pachtovereenkomst opgenomen.

Wel of niet subsidiabel

Alle provincies leggen jaarlijks in hun Natuurbeheerplannen de verschillende natuurbeheertype voor percelen vast. Op een perceel met een N-code moeten hoofdzakelijk landbouwactiviteiten plaatsvinden. Voorgaande jaren was de N-code bepalend of een perceel subsidiabel was, nu is er het feitelijk gebruik bijgekomen. De feitelijke situatie bepaalt dus mede of een perceel subsidiabel is. De natuurbeheerplannen zijn te raadplegen via www.portaalnatuurlandschap.nl

Zeedijken

Nieuw is ook dat de primaire waterkeringen (dijken) die landbouwkundig worden gebruikt, opgegeven moeten worden met code 336, natuurlijk grasland. Dit zijn o.a. de dijken rond de Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen, Haringvliet en Hollands Diep. RVO ziet als belangrijkste functie van de primaire waterkeringen (o.a. zeedijken) de veiligheid.

Tijdelijk of blijvend grasland

Grasland is blijvend grasland als het in alle 5 voorgaande jaren niet in de vruchtwisseling is opgenomen en toen ook gras was. Blijvend grasland is een blijvende teelt en deze oppervlakte telt niet mee voor de vergroeningseis (Ecologisch Aandachtsgebied).

Mocht u vragen hebben over het invullen van de Gecombineerde Opgave, dan kunt u contact opnemen met onze specialist melkveehouderij of specialist akkerbouw.

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl
Jan Moggré (akkerbouw, 06-38 78 78 55).

Deel dit artikel