Gebruik van grond

Wettelijk zijn alleen de pachtvormen, zoals we die in Nederland kennen, van toepassing.

Pachtvormen

Het Burgerlijk Wetboek kent naast de reguliere pacht een aantal bijzondere pachtvormen, waarvoor afwijkende regels gelden.

Zie onderstaande link

http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/registratie/dossiers/dossier/pacht/pachtvormen

Op deze link kunt u ook de afzonderlijke systemen bekijken.

Als de regels worden nageleefd zijn deze vormen zijn juridisch waterdicht. Op deze manier kan er geen pachtvastlegging bij de pachtkamer gevorderd worden. Voor velen een belangrijke voorwaarde.

Omdat de wettelijke mogelijkheden niet altijd overeenkomen met wat de praktijk vraagt ziet men in de praktijk zelf bedachte systemen. Deze overeenkomsten voldoen in de praktijk wel maar hebben geen wettelijke status. Ze bieden dus geen bescherming tegen mogelijk pachtvastlegging. In de praktijk is dit laatste natuurlijk niet de bedoeling.

In de praktijk kennen we naast de wettelijke, de volgende systemen;

  • Grondgebruikersverklaring.
     Een verklaring waarbij degene die de grond uit gebruik geeft verklaart dat de gebruiknemer de grond voor een, vooraf vastgestelde termijn, mag gebruiken. (code 7 op het formulier van de GLB-aanvraag) De gebruiknemer kan hiermee aantonen dat hij de grond in gebruik heeft. Voor de mestboekhouding is dit van belang omdat de gebruiknemer op basis hiervan zelf de mest kan aanvoeren. Gebruiknemer geeft het perceel zelf op bij de gecombineerde opgave. Het is een eenvoudige onderlinge overeenkomst, die niet geregistreerd is bij de grondkamer, maar door de RVO (rijksdienst voor ondernemend nederland, vroegere dienst regelingen van het ministerie) wel wordt geaccepteerd. Voor de pachtkamer is dit huur, dus pacht.
  • Gewas te velde verkopen. Hierbij gaat men een overeenkomst aan om het gewas op eigen titel te telen en het gewas te verkopen. In de praktijk wordt de teelt door de koper van het gewas gedaan. Een systeem wat in de praktijk vaak wordt toegepast omdat de verkoper van het gewas de grond dan zelf opgeeft bij de RVO. Formeel kan dit echter niet omdat je een perceel grond alleen kunt opgeven bij de RVO als je het ook daadwerkelijk zelf in gebruik hebt. Dit is dus ook een oplossing vanuit de praktijk, die veel wordt toegepast, en wettelijk moeilijk te controleren is.
  • Voor deelteelt geldt hetzelfde. Beide geven je een afgesproken gedeelte van het perceel op.

Voor alle systemen geldt, op gepacht land, dat je toestemming moet hebben van de eigen verpachter, als je de grond uit gebruik geeft.

Gemeenschappelijk landbouw beleid

Grond verhuren en verpachten heeft raakvlakken met het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Als men grond verhuurt kan men in 2014 toeslagrechten (TR) mee verhuren. Dit is alleen noodzakelijk als men voor de eigen TR onvoldoende eigen grond overhoud om deze te verzilveren.

De waarde van de TR in eigendom, op 15 mei 2014, is bepalend voor de uitbetaling in de periode 2015 – 2018 (nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid) ongeacht of er 2014 TR zijn verhuurd.

Mogelijkheden voor 2014

  • Wilt u absolute wettelijke zekerheid dan rest alleen de teeltpacht. Dit kan ter goedkeuring voorgelegd worden aan de grondkamer. U geeft de grond dan wel uit gebruik. Bij pachtgrond moet u toestemming hebben van de verpachter. De gebruiker geeft de grond op bij de RVO. De gebruiker kan op eigen titel kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en zaaizaad kopen.
  • Een simpelere vorm is de grondgebruikersverklaring. Deze wordt niet bij de grondkamer ter goedkeuring aangeboden. Biedt dus geen wettelijke bescherming. Voldoet in de praktijk prima als er 100% onderling vertrouwen is. Voor de rest zie hierboven.
  • Gewas te velde verkopen. U geeft zelf de grond op bij de RVO. Formeel moet u de grond dan wel zelf bewerken. In praktische zin kunt u aangeven dat u de werkzaamheden in loonwerk laat uitvoeren. In de praktijk is dit dus de gebruiker. Administratief is dit lastiger omdat u de aankoop moet doen van de kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en zaaizaad en de teeltregistratie moet bijhouden. De gebruiker zal hiervoor moeten zorgdragen. Mogelijke heffingen komen ook op uw naam.

Jan Moggré

Bedrijfsadvies akkerbouw

Deel dit artikel