Extra subsidie beschikbaar

Extra subsidie beschikbaar voor plattelandsontwikkeling in Zeeland

Vanaf 22 april stelt de provincie Zeeland opnieuw subsidie beschikbaar vanuit het Plattelands Ontwikkelings Programma 2007-2013 (POP-2). Deze tijdelijke openstelling duurt tot en met 23 mei 2014. Het budget vanuit POP-2 is bestemd voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van toeristische activiteiten en/of de instandhouding en opwaardering van het landelijke erfgoed. Ook projecten die de leefkwaliteit op het platteland of de verscheidenheid van de plattelandseconomie bevorderen, komen in aanmerking.

De provincie Zeeland voert, net als het ministerie van Economische Zaken, een gedeelte van het POP-2 programma uit. Meer informatie over de regeling is te vinden op het Loket Vitaal Platteland Zeeland van de provincie. Geïnteresseerden kunnen via dit loket ook een subsidieverzoek indienen.

Alle projecten worden getoetst aan de geldende criteria; de projecten met de hoogste score krijgen prioriteit. Gedeputeerde Staten krijgen daarbij advies van de twee Plaatselijke Groepen in Zeeland. Gelet op de omvang van het budget en de resterende looptijd van het programma tot 31 maart 2015, hebben kleinschalige projecten met een verzoek tot een bijdrage van maximaal 20.000 euro de voorkeur.

De projectvoorstellen moeten direct en snel uitgevoerd kunnen worden. Aanvragen worden bij binnenkomst op volledigheid gecontroleerd. Als er gegevens ontbreken, kunnen indieners binnen een redelijke termijn de gevraagde informatie alsnog aanleveren. Als dit niet op tijd gebeurt, kan dit er toe leiden dat het verzoek niet in behandeling wordt genomen of dat de subsidie wordt afgewezen. Gelet op de korte looptijd, ziet de provincie daar strikt op toe.

Elly Brouwer

Deel dit artikel