Extra aanvraagperiode SDE in 2020

Aanzienlijk lagere basisbedragen.

Eind juli van vorig jaar plaatste ik een artikel onder de titel “SDE+ 2019 najaar, uw laatste kans? Blijkbaar dachten er velen zo over, gezien het zeer grote totaal aantal aanvragen van 7525. Het overgrote deel had ook deze aanvraagperiode betrekking op zonnepanelen, met totaal 7251 aanvragen. Er werd in het najaar voor meer dan 9 miljard euro aangevraagd, waarmee het beschikbare budget van 5 miljard euro zeer ruim werd overschreden. Dit in tegenstelling tot de aanvraagperiode in het voorjaar, waar er van het beschikbare budget meer dan 1 miljard niet werd benut. Dit is voor minister Wiebes waarschijnlijk mede aanleiding geweest om in 2020 een extra aanvraagperiode vast te stellen.

Openstelling aanvraagperiode SDE+ voorjaar 2020.
Er komt een extra aanvraagperiode in het voorjaar van 2020. De regeling in deze aanvraagperiode is een voortzetting van de regeling in 2019. De categorieën blijven dezelfde. In de “echte” regeling van 2020, de SDE++, worden deze uitgebreid met de investering in de CO²- besparende technieken. De aanvraagperiode en de inhoud van deze regeling is nog niet bekend, de minister heeft aangegeven om in het 1ste kwartaal van dit jaar met meer informatie te komen.

De openstelling in het voorjaar kent 3 fasen. In de onderstaande tabel zijn de openstellingsperioden met het bijbehorende de fasegrens voor elektriciteit en/of warmte vermeld. De minister heeft de fasebedragen verlaagd omdat hij uitgaat van een lagere kostprijs.

Tabel 1. Openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020 en de fasegrenzen in €/KWh.

Openstellingsronde Fasegrens
17 maart 2020, 9.00 uur 0,07
23 maart 2020, 17.00 uur 0,08
30 maart 2020, 17.00 uur 0,13
Sluiting 2 april 2020, 17.00 uur.  

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het beschikbare budget in deze aanvraagperiode is 2 miljard euro.

Basisbedragen.

Hoewel de regeling in het voorjaar 2020 een voortzetting is van de regeling 2019 heeft de minister de basisbedragen wel aangepast. En aangepast is sterk verlaagd. De minister baseert zich hierbij op het advies van de PBL, de DNV-GL en TNO. Deze organisaties zijn van oordeel dat de kostprijs lager is geworden. In de volgende tabel zijn voor een aantal categorieën, die betrekking hebben op windenergie en zonnepanelen, de basisbedragen opgenomen. Ter vergelijking zijn ook de basisbedragen van het najaar van 2019 vermeld.
Naast het basisbedrag per categorie is ook de basisprijs per categorie van belang. Dit is een “soort minimum prijs”, die de verkoop van de produceerde elektriciteit moet opbrengen. Is de verkoopprijs lager dan is het prijsverschil voor rekening van de aanvrager/exploitant. Bij zonne-energie wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen levering op het openbare net (netlevering) en niet netlevering. Voor alle categorieën windenergie en voor zonne-energie met netlevering is de basisprijs voor 2020 € 0,029/kWh. Voor de projecten met zonnepanelen met een niet-netlevering bedraagt de basisprijs in 2020 € 0,051/kWh. Ook het voorlopige correctiebedrag is bij deze categorieën aanzienlijk hoger.

Tabel 2. Basisbedragen voor enkele belangrijke categorieën, bedragen zijn in € per kWh.

Categorie 2020 2019 Verschil
Windenergie      
≥  8 m/s 0,042 0,054 0,012
≥  7,5 en < 8,0 m/s 0,045 0,058 0,013
≥  7,0 en < 7,5 m/s 0,048 0,064 0,014
≥  6,75 en < 7,0 m/s 0,052 0,067 0,015
< 6,75 m/s 0,056 0,071 0,015
Zonnepanelen      
≥  15 kWp en < 1 MWp 0,085 0,099 0,014
≥  1 MWp op dak 0,079 0,092 0,013
≥ 1 MWp op veld of water 0,074 0,088 0,014
   ( 950 vollasturen)      

Welke gevolgen de sterke verlaging van het basisbedrag heeft, voor de aanvragen van het najaar 2019, die worden afgewezen i.v.m. de overschrijding van het budget, is moeilijk in te schatten. Ondanks dat de verlaging een forse invloed heeft op het rendement, zullen vele aanvragers waarschijnlijk een nieuwe kans wagen. De aanvraag voor windenergieprojecten dient bij voorkeur al op 17 maart 2020 te worden ingediend. Voor zonnepanelen geldt, gezien de combinatie van het fasebedrag en het basisbedrag, dat de voorkeur dient uit te gaan naar een aanvraag op 23 maart 2020.

SDE++ 2020.


De regeling voor de SDE++ 2020 is nog niet bekend. Verwacht mag worden dat projecten met investeringen in CO²-besparende technieken de kansen voor projecten met productie van elektriciteit onder druk zal zetten. Is daarom de komende aanvraagperiode opnieuw de laatste kans?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ondergetekende.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel