Energiebesparende maatregelen en informatieplicht

Op 26 januari jl. heb ik een artikel geschreven over de verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen en de informatieplicht tot het melden van deze maatregelen. Deze verplichtingen zijn van toepassing voor agrarische bedrijven met een elektriciteitsverbruik van 50.000 kWh per jaar of 25.000m³ aardgasverbruik. Per 1 april 2019 is de geactualiseerde “ Erkende Maatregelen Lijst (EML) van kracht geworden.
De maatregelen zijn onderdeel van het energieakkoord.

Zijn de maatregelen voor u van toepassing?
Via de website van de RvO (informatie energiebesparing) of via “wetchecker energiebesparing” is het mogelijk om na te gaan of u aan de aangegeven verplichtingen moet voldoen. Binnen enkele minuten is de check uitgevoerd. In het onderstaand overzicht krijgt u een beeld van de maatregelen, welke betrekking hebben op de agrarische sector. Het vraagt wel enig studiewerk om alles voor uw bedrijf op een rijtje te krijgen.

Agrarische sector
De agrarische sector is 1 van de 19 sectoren die onder deze wetgeving vallen (nummer 9). De maatregelen hebben betrekking op 3 categorieën nl:
1. Gebouwen
2. Faciliteiten
3. Processen
Deze categorieën kennen weer een verdere onderverdeling in maatregelen en nummering van de verschillende maatregelen. In het onderstaand overzicht is deze indeling en nummering vermeld. Dit is een beknopt overzicht, voor een uitvoeriger overzicht wordt verwezen naar de EML.

Ad 1 Gebouwen.

A. Isoleren van de gebouwenschil nr. GA 1 t/m GA 6
B. Ventileren van ruimte nr. GB 1 t/m GB 3
C. Verwarmen van ruimte nr. GC 1 t/m GC 3
D. In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie nr. GD 1 t/m GD 8

Ad 2. Faciliteiten.

A. In werking hebben van een stookinstallatie (emissie naar lucht) nr. FA 1 t/m FA 6
B. Warm tapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie nr. FB 1
C. In werking hebben van een koelinstallatie nr. FC 1 t/m FC 2
D. In werking hebben van een productkoeling nr. FD 1 t/m FD 2
E. In werking hebben van  elektromotoren nr. FE 1 t/m FE 2
F. In werking hebben van pompen nr. FF 1
G. In werking hebben van een vacuümsysteem nr. FG 1

Ad 3. Processen

A. Het verwarmen van producten of procesbaden nr. PA 1.

U dient per maatregel te beoordelen of deze voor u van toepassing is, tevens of deze reeds is uitgevoerd of nog moet worden uitgevoerd. Indien een verplichte maatregelen nog niet is uitgevoerd of is gekozen voor een alternatieve maatregelen dient u hiervoor een onderbouwing te geven. Voor de duidelijkheid : productie van energie, bv via zonnepanelen, telt niet mee voor de energiebesparingen.
Naast de EML is er ook nog een “overzicht van maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO). Hierin is nadere omschrijving opgenomen.

Heeft u een informatieplicht dan dient u uiterlijk 1 juli 2019 de energiebesparende maatregelen bij de overheid te melden. Dit vindt plaats van het e-loket van de RvO.

Een groot deel van de bedrijven in de agrarische sector hebben met deze maatregelen te maken. Dit artikel heeft vooral een attenderende bedoeling, niet om een inhoudelijk overzicht van alle maatregelen te geven. Zowel de EML als de BDO, die van toepassing zijn op de agrarische sector, zijn als bijlagen bij dit artikel gevoegd.

Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar :
– de website van de RvO
– de wijziging van artikel 2.15 van het activiteitenbesluit, dat per 1 juli 2019 in werking treedt.

Heeft u vragen over dit artikel of wenst u meer informatie,  dan kunt u contact op met ondergetekende.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

Bijlage 1. EML voor de agrarische sector
Bijlage 2. DBO voor de agrarische sector

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel