EIA, VAMIL, MIA EN MAATLAT SCHOON ERF

Investeringen in duurzame energie worden in een groot aantal gevallen gestimuleerd via de mogelijke toepassingen van fiscale regelingen. Dit betreft dat zowel investeringen t.b.v. de productie van duurzame energie als op investeringen voor besparingen op het verbruik.
Fiscale aftrek mogelijkheden zijn er via de Energie Investeringsaftrek (EIA), de Vervroegde Afschrijvingen Milieu-investeringen (VAMIL) en de Milieu Investering Aftrek (MIA). In dit artikel worden een aantal cijfers en voorwaarden voor 2018 nog eens op een rijtje gezet.

EIA


In 2018 kan er 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende investeringen worden afgetrokken als aan de voorwaarden wordt voldaan. In 2017 was dit nog 55,5%. Er zijn 6 categorieën van energie investeringen, die in aanmerking komen:
• Bedrijfsgebouwen
• Processen
• Transportmiddelen
• Duurzame energie
• Energiebalancering
• Energie advies

Al deze categorieën zijn verder onderverdeeld. Voor de categorie duurzame energie zijn er mogelijkheden binnen de onderdelen:
• duurzame warmte
• duurzame energieopwekking
• conversie
Ook deze onderdelen zijn nog verder ingedeeld.

Investeringen die in aanmerking kunnen komen voor EIA dienen voor te komen op de Energielijst 2018. Dit betreft een uitgebreide lijst. Voor een overzicht voor de volledige lijst wordt verwezen naar de website van de RvO. Ten opzicht van 2017 zijn meerdere wijzigingen in deze Milieulijst doorgevoerd. Dit betreft zowel een aanscherping op de voorwaarden van bepaalde investeringen, investeringen die aan de lijst zijn toegevoegd en investeringen die niet meer in aanmerking komen voor de EIA. Ook voor de wijzigingen wordt naar de website van de RvO verwezen.
In 2018 is er een bedrag van € 147 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen alleen digitaal worden ingediend via mijn.rvo.nl.

VAMIL EN MIA


De vrije afschrijving via de VAMIL is 75% van het geïnvesteerde bedrag. Het beschikbare budget is € 40.000.000,-. De regeling is een voortzetting van de vorige jaren.

Voor de MIA is er een budget beschikbaar € 99.000.000,-. Ook voor deze regeling geldt dat de investering moeten voorkomen op de Milieulijst. Deze lijst is niet gelijk aan de milieulijst van de EIA. De hoogte van de aftrek bij de MIA hangt af van de categorie waarin de investering is ingedeeld.
Deze percentages zijn: Categorie l : 36% Categorie ll : 27% Categorie lll : 13,5%
Met als voor de EIA is ook de lijst voor de VAMIL/MIA in 2018 op een aantal punten gewijzigd t.o.v. 2017.
Aanvragen kunnen worden ingediend via mijnrvo.nl.

In aanmerking komen ook investeringen bij de bouw of aanpassing van stallen in de veehouderij. Deze stallen moeten voldoen aan de certificatenschema’s van de ¨Maatlat Duurzame Veehouderij¨. Dit geldt ook voor de aquacultuur.
Daarnaast komen investering, die vallen onder het certificatenschema ¨Maatlat Schoon Erf¨. Voor inhoudelijke vragen over de Maatlat Duurzame Veehouderij kunt u contact opnemen met Bram den Hollander.

MAATLAT SCHOON ERF


Nieuw in de regeling van 2018 van de Vamil/MIA is de regeling die valt onder de ¨Maatlat Schoon Erf¨. Het doel is om via fiscale voordelen investeringen te stimuleren die de emissie vanaf het erf naar het oppervlaktewater en de bodem te voorkomen. Het betreft dan met name investering in erfverhardingen, mestsilo’s, sleufsilo’s en wasplaatsen te voorkomen. Vervangingen komen in principe niet in aanmerking. Echter de exacte investeringen zijn nog niet geheel duidelijk. De sectoren die in aanmerking komen zijn de meeste veehouderijsectoren, de akkerbouw en de vollegrondsgroente. Om in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de eisen en criteria van de Maatlat Schoon Erf. Ook dient er een certificering te worden aangevraagd. Voor uitgebreide informatie, criteria en voorwaarden en de aanvraag procedure voor de certificering wordt verwezen naar de ¨Maatlat Schoon Erf¨.

Samenvatting


Voor een groot aantal investeringen in duurzame energie zijn fiscale voordelen te behalen. Op de Milieulijsten voor de aangegeven regelingen komen een groot aantal investeringen voor. Het totale beschikbare budget voor de regelingen samen is € 286.000.000,- groot.
Indien u voornemens bent om te investeren in duurzame energie, zowel besparingen als productie, neem dan de moeite om na te gaan of u in aanmerkingen komt voor de fiscale aftrekmogelijkheden. Op de website van de RvO is uitgebreide informatie beschikbaar.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel