De Miljoenennota en de Omgevingswet

Eén van de maatregelen die gisteren op Prinsjesdag werd genoemd in de Miljoenennota is de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. Vierentwintig wetten uit het omgevingsrecht gaan hierin geheel of gedeeltelijk op. Ze bundelt alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving en maakt complexe en verbrokkelde regelgeving eenvoudiger.

De Omgevingswet is in 2014 ingediend bij de Tweede Kamer, vanaf volgend jaar moet er ook uitvoering aan die wetgeving gegeven worden. Vooruitlopend op het in werking treden van de Omgevingswet wordt al geëxperimenteerd met de nieuwe werkwijze.
Minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Dat is waar het wetsvoorstel Omgevingswet aan bijdraagt. Het motto voor dit nieuwe omgevingsrecht is: Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.

Het (gemeentelijk) omgevingsplan is één van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet. Sinds de invoering van de WABO in 2010 hebben we al te maken met de Omgevingsvergunning waarin je via één aanvraag meerdere activiteiten kunt aanvragen via één loket, bij één bevoegd gezag en via één procedure. Het omgevingsplan sluit daar ook met de regelgeving op aan: het bundelt alle gemeentelijke regels. Met het omgevingsplan is het mogelijk de geldende regels beter op elkaar af te stemmen.

Om het bovenstaande te kunnen realiseren moet er naast het wetsvoorstel voor de Omgevingswet nog een groot aantal zaken worden geregeld. AMvB ’s moeten worden opgesteld (2015), net als een invoeringswet, invoeringsbesluit en ministeriele regelingen. De keuzes in die in deze trajecten worden gemaakt zullen bepalend zijn of al de ambitieuze doelen worden gehaald.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2018 in werking. Maar bestuurders en ambtenaren kunnen al direct aan de slag zoals op verschillende plaatsen al gebeurt. Ik hoor zo af en toe nog verhalen van mijn klanten dat je vroeger na een gesprekje met de burgemeester, een eenvoudig formuliertje en een schetsje binnen een week een vergunning had. Die tijden zullen niet terugkomen. Maar eenvoudiger, efficiënter en beter moet het.
De reguliere procedure voor een omgevingsvergunning blijft 8 weken. Maar er zijn nu al voorbeelden van kleine vergunningaanvragen die in één dag worden afgehandeld. Voor complexere zaken zal het vooroverleg misschien nog wel meer van belang worden. Daarbij verwacht ik zeker voordeel van beter op elkaar afgestemde en geïntegreerde regelgeving. Om dat te realiseren moeten binnen de diverse overheden nog vele stappen worden gezet. Samen direct aan de slag zou ik zeggen! Niet wachten tot 2018.

Elly Brouwer
T. 06 170 05 241

I. www.brouweragrarischadvies.nl
E. elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel