Pachtprijzen 2022

De nieuwe pachtnormen zijn weer bekend gemaakt. De normen gaan in op 1 juli 2022, in de praktijk betekent dit voor de pachter en verpachter dat de wijzigingen ingaan met ingang voor het eerstvolgende pachtjaar.

In het Zuidwestelijk akkerbouwgebied daalt de pacht met 23% van € 471,-- naar € 365,-- per ha.

De pachtregio Zuidwest Brabant daalt met 2% van € 856,-- naar € 839,-- per ha.

De bedrijfsgebouwen binnen de pacht stijgen komend jaar met 2,79%.

Cornelis Lokker
Ronny Vette

Deel dit artikel

Lees verder ›

Omgevingswet per 1 januari 2023?

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De datum van inwerkingtreding is al diverse keren uitgesteld omdat het voor de aanvrager dan wel eenvoudig moet worden, maar voor de overheden is het een complexe operatie.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten, van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en sneller inzichtelijk maakt welke regelgeving wanneer van toepassing is. De wet voorziet in randvoorwaarden om als één overheid te acteren en biedt instrumenten om (landelijke) regie te voeren.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook na 1 januari 2023 is er nog veel werk aan de winkel en kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld en gemonitord om de doelen van de wet te halen en de beoogde veranderingen door te voeren.
Met name over het DSO hoor ik veel twijfel of het wel tijdig werkend en werkbaar zal zijn.

Diverse gemeenten geven aan bestemmingsplan procedures na de zomer niet meer op te starten omdat het dan niet tijdig afgerond kan zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023.

De Eerste Kamer moet daar nog mee instemmen, daarna kan het Koninklijk besluit uiterlijk 1 juli worden gepubliceerd.

Ik ben benieuwd of het deze keer wel gaat lukken de Omgevingswet in werking te laten treden en of het inderdaad eenvoudiger gaat worden.

 

Elly Brouwer
Ruimtelijke ontwikkeling Buitengebied

elly@brouweragrarischadvies.nl

06-17005241

Deel dit artikel

Lees verder ›

WOZ waarde woningen laat op zich wachten

In een aantal gebieden in Zuidwest Nederland is de nieuwe WOZ waarde van de woningen nog niet bekend. De gemeentelijke heffingen voor afval en grondgebonden waterschapslasten zijn wel in rekening gebracht.

De reden dat de WOZ nog niet bekend is komt omdat er een nieuwe rekenmethodiek bestaat bij het taxeren van de woningen. Hiervoor is een nieuwe regelgeving ingegaan op 1 januari 2019. De grote verenigingen binnen het vastgoed hebben zich hiervoor hard gemaakt. Voor de WOZ is er een overgangstermijn, echter bij de aanslagen van 2022 dient de nieuwe methode te worden gebruikt.

In het verleden werd een woning gewaardeerd op basis van de kuberingsmethode. Feitelijk wordt daarbij alleen de inhoud van de woning berekend.

Vanaf 2019 geldt de gebruiksoppervlakte voor de WOZ. Daarbij worden de vierkante meters berekend die in gebruik zijn als gebruiksoppervlakte. Bijvoorbeeld een ruimte die lager is dan 1,5 m wordt niet volledig meegerekend. Deze berekening is dan ook verfijnder.

Makelaars geven bij verkoop van een woning meestal beide maatvoeringen weer, dat geeft een volledig inzicht hoe ruim de woning is.

Gemeenten dienen dus voor iedere woning de oppervlakte te bepalen. Hiervoor is ook een koppeling met BAG, de basisregistratie voor adressen en gebouwen. Maar ook bouwtekeningen in het archief worden bekeken, dat kost veel tijd en arbeidskrachten. De verwachting is dat in de loop van het jaar de aanslagen alsnog worden verstuurd.

Cornelis Lokker

Deel dit artikel

Lees verder ›

Uitkering UWV terugbetalen doordat je een eigen bedrijf hebt?

Laat de gevolgen van werken met een WIA of andere UWV-uitkering doorlichten!
Neem voor 1 juli contact op en u krijgt voor een vast laag bedrag een onafhankelijke beoordeling.

Een eigen onderneming hebben en daarnaast een uitkering vanuit de WIA is mogelijk. Het UWV stimuleert mensen met een WIA-uitkering om weer aan de slag te gaan. Dit kan in loondienst zijn, maar ook als zelfstandige. De inkomsten uit het eigen bedrijf kunnen wel invloed hebben op de WIA-uitkering. In dit artikel kunt u lezen hoe dit werkt.

Vanaf het moment dat u als WIA-gerechtigde inkomen uit eigen bedrijf gaat genieten wordt de uitkering als voorschot betaald. Dit betekent dat het UWV na afloop van het betreffende jaar het inkomen gaat beoordelen en nagaat of het voorschot juist was vastgesteld. De fiscale jaarwinst (let op dus niet de belastbare winst!) wordt door 12 gedeeld en verrekend met de maandelijkse uitkering, waarbij 70% van de inkomsten gekort worden op de uitkering. De te veel of te weinig betaalde uitkering wordt teruggevorderd c.q. nabetaald.

Daarnaast vindt nog een andere beoordeling plaats. Als een WIA-gerechtigde meer verdient dan 65% van het inkomen dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd dan wordt zijn uitkering beëindigd. Voor een werknemer is dat al na 1 jaar. Omdat bij zelfstandige arbeid het inkomen nogal kan schommelen, kijkt UWV naar de fiscale winst over de afgelopen 3 boek- of kalenderjaren. Verdiende u in 3 jaren gemiddeld meer dan 65% van het inkomen van voor arbeidsongeschiktheid, dan eindigt het recht op uitkering. De uitkering stopt dan 2 maanden na de beslissing die u hierover van UWV ontvangt.  

Aanbod

Voor veel ondernemers met een WIA-uitkering zijn de regels vaak onbekend of onduidelijk. Het UWV stimuleert om als ondernemer aan de slag te gaan, maar informeert alleen met algemene informatie.

Hebt u/jij een WIA-uitkering, of een andere uitkering van het UWV, neem contact met mij op en laat uw/jouw situatie doorlichten. Doe je dat voor 1 juli? Dan neem ik voor een vast bedrag van € 75,00 het dossier door en beoordeel wat de gevolgen van uw/jouw inkomen zijn voor de uitkering en geef je hier advies over.

Margreet van Drimmelen-de Wolde
Adviseur sociale verzekeringen

Deel dit artikel

Lees verder ›

Afromingsvrije lease voor fosfaatrechten

Dit jaar is het mogelijk om 100 fosfaatrechten afromingsvrij te leasen. Dit geeft de melkveehouder meer mogelijkheden om aan extra fosfaatrechten te komen als bijvoorbeeld uw melkproductie hoger is dan verwacht.

Heeft u voor half april al fosfaatrechten geleased en had u dit achteraf liever afromingsvrij willen doen, dan kunt u deze overdracht bij RVO intrekken of een verzoek hiertoe indienen bij RVO.

U mag 100 kilogram fosfaatrechten in één keer afromingsvrij van een bedrijf ontvangen. Of u mag het verdelen over meerdere bedrijven. Zolang het maar gaat om rechten die hetzelfde kalenderjaar teruggaan naar het bedrijf waar ze vandaan komen. Om gebruik te maken van afromingsvrije lease, moet u in het formulier de teruglease tegelijk met de heenlease melden.

Iedere leaser kan maximaal 100 fosfaatrechten leasen zonder afroming. De verleaser kan meerdere partijen van 100 fosfaatrechten aan verschillende leasers afromingsvrij verleasen.

Bram den Hollander
bram@idv-advies.nl
06-22 81 61 15.

Deel dit artikel

Lees verder ›

SDE++ openstelling 2022 bekend

Bent u van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren of om CO2-verminderende technieken toe te passen, dan komt u wellicht in aanmerking voor SDE++ subsidie. De openstelling is van 28 juni 9.00 uur tot 6 oktober 17.00 uur.

Het budget is dit jaar fors verhoogd naar € 13 miljard. De regeling werkt zoals voorgaande jaren. Dit jaar zijn er een aantal nieuwe categorieën voor CO2-reducerende technieken, o.a. waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken zijn gekoppeld.

Voor Zon-PV-projecten groter dan 1 MWp geldt een maximale teruglevercapaciteit van 50 %. Hierdoor kunnen meer projecten binnen dezelfde netcapaciteit gerealiseerd worden. Bij zon-op-dak is dit jaar een verklaring over de draagkracht van het dak vereist. Teveel toegekende subsidie is hierdoor niet benut.

Bram den Hollander
bram@idv-advies.nl
06-22 81 61 15.

Deel dit artikel

Lees verder ›

Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof ook voor Dga’s en niet sociaal verzekerde werkenden

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit betekent dat een directeur-grootaandeelhouder recht kan krijgen op een uitkering, maar ook bijv. een partner die niet sociaal verzekerd werkzaam is in de onderneming. Moeders die niet sociaal verzekerd werkzaam zijn kunnen bij zwangerschap en bevalling een uitkering aanvragen bij het UWV van maximaal 16 weken. Vanaf augustus kunnen zij dit aanvullen met nog eens 9 weken betaald ouderschapsverlof.

Wat houdt het ouderschapsverlof in?
Ouders kunnen nu ook al 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste 8 jaren van hun kind. Dit verlof is bijna altijd onbetaald. Voor veel werknemers is het daarom financieel niet mogelijk om ouderschapsverlof op te nemen. Dit gaat veranderen per 2 augustus 2022. Van de 26 verlofweken kan hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opgenomen worden. U kunt het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel.

Voorwaarden ouderschapsverlof
Om in aanmerking te komen voor het betaalde ouderschapsverlof gelden een aantal voorwaarden. Belangrijke voorwaarden zijn dat u een arbeidsovereenkomst hebt (wel of niet sociaal verzekerd), de aanvraag indient voordat uw kind 1 jaar wordt of als het gaat om adoptie voordat uw kind 8 jaar wordt, en het ouderschapsverlof ook daadwerkelijk wordt opgenomen.

Uitkering aanvragen
Vanaf 2 augustus 2022 kunt u de uitkering betaald ouderschapsverlof online aanvragen. De aanvraag is meteen een betaalverzoek voor de uitkering betaald ouderschapsverlof.

Hoogte uitkering
De uitkering betaald ouderschapsverlof is gebaseerd op 70 procent van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. En op het gemiddeld aantal uren dat iemand per week werkt.

Tweeling of meerling
Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen hebt u voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Als u een tweeling of een meerling krijgt, is de uitkering van het betaald ouderschapsverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind.

 

Meer informatie

Op de website van het UWV staat meer informatie over deze regeling. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Margreet van Drimmelen (inf@vandrimmelenadvies.nl of 06 12 65 31 39).

Deel dit artikel

Lees verder ›

UBO-register

Tot en met 27 maart 2022 de tijd: voldoe voor deze datum aan regels UBO-register

Sinds 27 september 2020 moeten belanghebbenden in een onderneming verplicht ingeschreven zijn in het UBO-register. U heeft nog tot en met 27 maart 2022 de tijd, maar vergeet het niet. Wat moet u weten?

Wwft. Op grond van de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), moet sinds 27 september 2020 iedere UBO (Ultimate Beneficial Owner), oftewel: uiteindelijk belanghebbende van een onderneming in Nederland, verplicht worden ingeschreven in het UBO-register.

Voor wie en voor wie niet?

De verplichting geldt onder andere voor BV’s (niet beursgenoteerd), stichtingen, maatschappen, Vof’s CV’s, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met een onderneming. Let op. De verplichte UBO-registratie geldt niet voor eenmanszaken, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid zonder onderneming, Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en beursgenoteerde ondernemingen.

Deadline. Zo heeft u tot en met 27 maart 2022 de tijd om UBO’s in te schrijven in het UBO-register. Inschrijven kan via de website van de Kamer van Koophandel (https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/). 

Let op 1.
 Alleen personen binnen de onderneming die tekenbevoegd zijn (of de notaris), kunnen UBO’s inschrijven. 
Let op 2. Indien u per 27 maart 2022 niet aan de verplichting heeft voldaan, is er sprake van een economisch delict. Dat kan reden zijn voor het opleggen van een bestuurlijke boete.

 

Voor meer informatie, informeer bij Jan Moggré

Deel dit artikel

Lees verder ›

TVL 4e kwartaal mogelijk voor zwangere ondernemer

TVL 4e kwartaal mogelijk voor zwangere ondernemer – aanvraag mogelijk tot vrijdag 11 februari 17.00 uur!


Ben je onderneemster en had je in de periode 1 oktober 2019 -1 april 2020 minimaal 3 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof? Voldeed je hierdoor niet aan de voorwaarden voor TVL vierde kwartaal 2021? Vraag voor vrijdag 11 februari 17.00 uur dit alsnog aan. Door een reparatie van de TVL-wetgeving kom je mogelijk toch in aanmerking voor TVL, omdat je het 3e kwartaal van 2020 als referentieperiode mag gebruiken (i.p.v. Q4 2019 of Q1 2020).  Wees er dus snel bij en vraag het nog aan. Er wordt nog gewacht op toestemming van de Europese Commissie voor toepassing van deze hardheidsclausule. Alleen aanvragen gedaan voor 11 februari 2022 17.00 uur worden in behandeling genomen. 

Meer informatie vind je HIER.

Margreet van Drimmelen.

 

 

Deel dit artikel

Lees verder ›

VUT regeling voor ondernemers

Bent u al jaren ondernemer en ouder dan 55 jaar? Hebt u de laatste paar jaren te maken gehad met lage winsten? Door de coronacrisis, misschien door ziekte of arbeidsongeschiktheid, of andere redenen. En verwacht u ook naar de toekomst toe dat uw winst niet meer echt toeneemt? Denkt u dat nu al moet interen op uw pensioenpot? Lees hier of u in aanmerking komt voor de VUT-regeling voor ondernemers en hiermee een inkomensaanvulling tot uw AOW-leeftijd.

Als ondernemer bent u gewend om zelf in uw inkomen te voorzien. Daar hebt u, min of meer bewust, voor gekozen. Naast voorzien in uw inkomen, moet u ook uw eigen pensioenvoorziening treffen. Hoe zuur is het dan als u door tegenvallende bedrijfsresulaten al ruim voor uw pensioenleeftijd hiervan moet gaan leven. Zit u in deze situatie en bent u 55 jaar of ouder? Er bestaat een regeling, de IOAZ, die mogelijkheden biedt voor een inkomen na bedrijfsbeeindiging. Deze uitkering wordt ook weleens de VUT-uitkering voor ondernemers genoemd en is bij veel ondernemers en adviseurs onbekend. Dat is jammer, want de regeling kan oudere (55 jaar en ouder) ondernemers in bepaalde situaties een inkomensaanvulling bieden tot de AOW-gerechtigde leeftijd waardoor zij niet voortijdig hun pensioenpot aan hoeven te spreken.

Wie komen er voor in aanmerking? Ondernemers ouder dan 55 jaar, die hun bedrijf beëindigen en aan de voorwaarden voldoen. De regeling, die door de gemeente wordt uitgevoerd, is bedoeld voor ondernemers die de afgelopen 3 jaren een laag inkomen verdienden (gemiddeld max € 26.455 per jaar) en dit naar de toekomst toe ook laag zal blijven. Ook wordt rekening gehouden met het vermogen van de ondernemer. Maar, in tegenstelling tot andere gemeentelijke regelingen, is er een aanzienlijke vermogensvrijstelling. Heeft een ondernemer meer vermogen dan de vrijstelling dan kan er alsnog recht op een IOAZ-uitkering bestaan, maar dan wordt er vanuit gegaan dat het vermogen een rendement oplevert wat in mindering wordt gebracht op de uitkering. Hebt u een vermogen van rond de € 900.000 dan bestaat geen recht meer op een uitkering.

Bent u  ondernemer, 55+ en hebt u  te maken met een laag inkomen en verwacht u ook naar de toekomst dat dit zo blijft? Neem eens vrijblijvend contact met mij op? Kent u ondernemers, hebt u ondernemers in uw klantenkring die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor deze regeling? Ook dan bespreek ik graag de mogelijkheden met u.

Margreet van Drimmelen.

Deel dit artikel

Lees verder ›