Bedrijfsopvolgingsregeling is geen discriminatie

De bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet maakt een aanzienlijke afwaardering van het bedrijf bij overdracht aan een opvolger mogelijk, zonder dat er (onder voorwaarden) schenk- en of erfbelasting moet worden betaald. Naar aanleiding van een uitspraak in 2012 van de Rechtbank Breda over een vergelijkbare situatie, waarin het niet ging over overdracht van bedrijfsvermogen maar om overdracht van privé-vermogen aan een erfgenaam in de vorm van verpachte grond, is er massaal bezwaar ingediend tegen aanslagen schenk-en erfbelasting met een beroep op het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad heeft eind 2013 vastgesteld dat er sprake is van ongelijke behandeling van gelijke gevallen, maar dat deze behandeling gerechtvaardigd is.
Vooralsnog een goede uitkomst!

Mangnus Financieel Advies Peter Mangnus
Bedrijfsadviseur – Financieel Planner

Deel dit artikel