Actualisering excretienormen voorlopig uitgesteld

Melkveehouders met een melkproductie boven de 10.624 liter per koe zouden bij de voorgestelde wijzigingen van de excretieforfaits tot max. 11,2 kilo extra fosfaat per koe moeten kopen. Dit om in 2020 dezelfde veestapel te behouden. In principe worden de forfaits door de overheid iedere drie jaar geactualiseerd. Hierdoor wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij de realiteit. Er is  bewust gekozen om dit niet te doen om zo risico’s voor overschrijding van de productieplafonds te voorkomen. Echter is er wel advies uitgebracht door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) om een wijzigingsregeling op termijn door te voeren.

Extra productieklassen

In de huidige excretietabel is de melkproductie van 10.624 kg of meer de hoogste klasse. Er zijn echter steeds meer melkveehouders die een gemiddelde melkproductie ruim boven die 10.624 hebben. In de wijzigingsregeling waren extra melkproductieklassen opgenomen voor hoogproductieve koeien. In de wijzigingsregeling waren ook extra melkproductieklassen toegevoegd voor laagproductieve koeien onder de 5625 kg melk per koe. Eerst zal Carola Schouten onderzoeken of naast het uitstel nog aanvullende overgangsmaatregelen nodig zijn voor melkveehouders met hoogproductieve koeien. De actualisering van de excretieforfaits voor melkvee zullen pas worden doorgevoerd als het aantal rechten zich onder het totale sectorplafond bevinden. Op dat moment kan pas geborgd worden dat de actualisering er niet toe zal leiden dat het sectorplafond overschreden wordt. Hiervoor is onlangs ook het afromingspercentage op fosfaatrechten verhoogd naar 20%. Eind van dit jaar zal duidelijk worden of het aantal rechten onder het sectorplafond komt. Dit betekent dat op dit moment pas duidelijk wordt of de actualisering van de forfaits voor melkvee per 1 januari aanstaande in werking gaat.

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

06-22 81 61 15

Deel dit artikel