Aanvraagperiode sde ++ 2020 najaar uitgesteld

De corona problematiek heeft ook zijn invloed gehad op de realisatie van duurzame energieprojecten. De planologische procedure heeft bij een aantal projecten vertraging opgelopen mede ook doordat bij gemeenten ambtenaren van thuis moesten gaan werken. Overleg werd hierdoor lastiger.
Minister Wiebers heeft daarom besloten om de aanvraagperiode met 8 weken uit te stellen om zo voor een aantal projecten het mogelijk te maken deze procedures af te ronden. In dit artikel worden enkele zaken nog eens op een rijtje gezet.

Algemeen


De SDE++ regeling is voor dit najaar op een aantal belangrijke punten aangepast/gewijzigd. In de afgelopen jaren is de regeling wel regelmatig aangepast en van SDE naar SDE+ gegaan, maar de aanpassingen waren van beperkte aard.  De CO² reductie is voor het eerst een belangrijke rol gaan spelen in de regeling, de regeling is van SDE+ naar SDE++ gegaan. Het aantal categorieën is door de mogelijke investering in een CO² reductie fors toegenomen en ligt rond de 100. De mate van CO² reductie in relatie tot de verstrekte euro subsidie is een belangrijk criterium. Gezien het groot aantal categorieën is dit artikel verder gericht op de categorieën, die het meest van belang zijn voor agrarische ondernemers. Dit betreft dan ZON PV op dag, grondgebonden ZON PV en windenergie.

Korte terugblik op de regeling van het voorjaar 2020.
Voor de regeling in het najaar van 2019 was er een budget beschikbaar van € 5 miljard, er werd echter voor ruim € 9,1 miljard aangevraagd. Gezien de vele afwijzingen heeft de minister besloten tot een extra openstelling van de regeling in het voorjaar in 2020, dit in belangrijke mate onder de voorwaarden van 2019. De minister stelde een budget beschikbaar van € 4 miljard. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van ingediende en beschikte aanvragen. In de tabel zijn de aanvragen voor ZON PV en windenergie vermeld. Alle andere categorieën zijn samengevoegd onder “overige”.

Tabel 1. Overzicht van de ingediende en beschikte aanvragen  en bedragen voor de SDE+ 2020 voorjaar. Budget in miljoen euro

Categorie Ingediende
aanvragen
Aangevraagd budget Beschikte
aanvragen
Beschikt
Budget
ZON PV 7.395 2.513 6.882 2.148
Windenergie 40 140 34 134
Overige 127 1.484 96 1.021
Totaal 7.562 4.137 7.012 3.303

Het beeld is hiermee hetzelfde als in de voorgaande aanvraagperioden in de afgelopen jaren. De aanvragen voor ZON PV zijn verreweg het grootst in aantal, mee van de kleinste in budget per aanvraag en vallen het meest af (vooral bij een overschrijding van het budget).

Aanvraagperiode najaar 2020


In tabel 2 zijn voor dit najaar de aanvraagperioden per fase opgenomen met de daarbij behorende fasegrens in €/ton CO². Voor het najaar is er een totaal budget beschikbaar gesteld van 5 miljard euro.

Tabel 2. Openstellingsronde SDE++ 2020 najaar.

Periode Fasegrenzen
€/tonCO²
24 november 2020;   9.00 uur 70
30 november 2020; 17.00 uur 85
07 december 2020; 17.00 uur 180
14 december 2020; 17.00 uur 300
17 december 2020; 17.00 uur sluiting  

In de voorwaarden zijn vrijwel geen wijzigingen aangebracht.  Voor deze voorwaarden wordt verwezen naar eerdere artikelen over de SDE of naar de website van de RvO. Aanvragen dienen bij de RvO te worden ingediend.

Basisbedragen SDE++ 2020 najaar.


In tabel 3 zijn voor een beperkt aantal categorieën de basisbedragen opgenomen. Ook binnen zonne-energie en windenergie zijn er nog meer categorieën dan in de tabel zijn vermeld, zoals bij voor zon op water, zonvolgende systemen en wind op waterkeringen en windenergie met hoogtebeperkingen. Bij windenergie blijft de gemeentelijke indeling van toepassing.

Tabel 3. Basisbedragen en enkele categorieën op gebied van ZON PV en windenergie. Voor ZON PV zijn de bedragen opgenomen voor fase 3

Categorie Basisbedrag
in ct./kWh.
Zon PV > 15 kWp en < 1 MWp 8,00
ZON PV > 1MWp op gebouwen 7,40
ZON PV > 1 MWp grondgebonden 6,90
Windenergie  
≥  8,0 en < 8,5 m/s 4,20
≥  7,5 en < 8,0 m/s 4,50
≥  7,0 en < 7,5 m/s 4,80
≥  6,75 en < 7,0 m/s 5,20
< 6,75 m/s 5,60

Tabel 3 is maar een beperkte weergave van alle categorieën, voor een veel uitgebreider overzicht wordt verwezen naar de website van de RvO. Dit geldt ook voor de voorwaarden, wijze van indienen van een aanvraag e.d.

Jan Withagen.
Projectmanager Duurzame Energie.
jan@withagenpena.com

Tel : 0032 477 905 480

Bron voor dit artikel: Algemene Uitvoeringsregeling SDE (22-09-2020) en Aanwijzingsregeling categorieën (22-09-2020) , zoals deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel