50.000 kwh is informatieplicht!

Ook in de agrarische sector

ALGEMEEN

Het klimaat staat bij velen in de belangstelling. Er zelf wat aan doen is echter iets anders. Om de doelstellingen in 2020 en later te halen werkt de Rijksoverheid langs 2 sporen nl. via de productie van duurzame energie en via energiebesparing. In artikelen van ondergetekende gaat het meestal over de productie van duurzame elektriciteit. Dit artikel heeft echter betrekking op energiebesparing. De overheid stimuleert de energiebesparingen al een groot aantal jaren. De resultaten blijven echter achter bij de doelstellingen. Reden om het beleid aan te scherpen.

ENERGIEBESPARING

Verbruik groter dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent).
Een groot aantal bedrijven in de agrarische sector hebben een verbruik dat hoger is dan in de titel is aangegeven. U bent dan volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
Of bovenstaande op uw bedrijf van toepassing kunt u nagaan via de “ wetchecker energiebesparing”.

Voor 19 bedrijfstakken zijn/worden voor energiebesparingen zgn. “Erkende Maatregelenlijsten voor Energiebesparingen (EML) opgesteld. Een van deze bedrijfstakken is de agrarische sector. In artikel 2.16 van de Activiteitenregeling milieubeheer is in bijlage 10 voor de agrarische sector (nummer 9) een overzicht opgenomen van de “Erkende maatregelen voor energiebesparing in de agrarische sector, geldend van 01-01-2018 t/m heden (datum artikel 22 december 2018). In dit overzicht staan reeds 27 maatregelen voor de diverse takken binnen de agrarische sector. De belangrijkste maatregelen hebben betrekking op ventilatie, verlichting en koeling. Begin 2019 (waarschijnlijk januari) wordt de EML geactualiseerd. De huidige EML is als bijlage aan dit artikel toegevoegd.

Welke maatregelen moet u nemen?
Er zijn 3 mogelijkheden.
1. U neemt alle van toepassing zijnde EML maatregelen. U voldoet aan de wettelijke energiebesparingseisen.
2. U neemt een gedeelte van de EML maatregelen. U dient dan alternatieve maatregelen te treffen, die gelijkwaardig of beter zijn. Het bevoegd gezag beoordeelt of u aan de energiebesparingsplicht voldoet.
3. Er is voor uw bedrijf geen EML. De fruitteelttak en de vollegrondgroenten worden niet specifiek in de 27 aangegeven maatregelen genoemd. U bent dan verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit geldt ook voor bedrijven met meerdere takken, bv akkerbouw en melkveehouderij. Ook hier geldt dat het bevoegd gezag bepaalt of u aan de eisen voldoet.

Het toepassen van productie van hernieuwbare energie, bv zonnepanelen, valt niet onder de energiebesparende maatregelen.


INFORMATIEPLICHT

De overheid is van oordeel dat er te weinig zicht is op de resultaten van de energiebesparingsmaatregelen en verwacht ook dat de gestelde doelen niet worden gehaald. Om een beter inzicht te verkrijgen wordt het Activiteitenbesluit gewijzigd en treedt er met ingang van 1 juli 2019 een informatieplicht in werking. Bedrijven met een energiebesparingsplicht dienen dan via een digitaal registratiesysteem te melden welke maatregelen zijn hebben getroffen om op energie te besparen. Elke 4 jaar dient er een melding plaats te vinden. Het digitale registratiesysteem is momenteel nog niet beschikbaar.

MEER INFORMATIE

Binnen de Agro Adviseurs zuidwest kunt u voor besparingsmaatregelen in de melkveehouderij ook contact opnemen met Bram den Hollander via bram@idv-advies.nl

Meer informatie is ook te vinden via:
Informatieplichtenbergiebesparen.nl
RvO; m.b.t de informatieplicht energiebesparing en “wet milieubeheer
Infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing.
– Omgevingsdiensten:
– Zeeland: RUD (Regionale Uitvoering Dienst in Terneuzen tel 0115 745100
– West Brabant : OMWB (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) te Tilburg : tel  013 2060100
– Zuid Hollandse eilanden: 070 2189900

Bijlage 1. Activiteitenregeling milieubeheer
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Heeft u vragen over dit artikel of wenst u meer informatie,  dan kunt u contact op met ondergetekende.

Jan Withagen
Specialist duurzame energie
jan@withagenpena.com
tel : 0032-477905480

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel dit artikel